BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/24/2010

z dnia: 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/96/2008 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 17 Statutu Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie przyjętego Uchwałą Nr XXIX/96/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 listopada 2008r. dodaje się pkt. 2 o następującym brzmieniu : „Tworzy się oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat na potrzeby realizacji projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie”.

§ 2.

Zmiany w Statucie Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie wprowadza się na potrzeby projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie” realizowanego na podstawie Umowy o jego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.01-28-101/08-00 tworzy się nowy oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 maj 2010 09:54
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1716 razy