BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/18/2004

z dnia: 16 marca 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 46, poz. 543, zm. 2001 r. Nr 129, poz. 1447, nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 roku Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 i 721) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. , Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie przy sprzedaży lokali mieszkalnych, istniejących w budynku wielomieszkaniowym nr 7, zlokalizowanym na działce gruntu ozn. nr geod. 229/59 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wynoszącej:
1) w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu-80%
2) w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu-60%


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Traci moc uchwała nr XIV/47/98 z dnia 19 czerwca 1998 roku w sprawie stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w bloku nr 7 i 4 przy ul. Kwiatowej i bloku nr 8 przy ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. x/ .


x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 23 marca 2004 roku
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 10:00
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2343 razy