BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/10/2002

z dnia: 19 lutego 2002r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) w związku art. 13, ust. 1, art. 37, ust. 2, pkt. 1 i art. 34, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst – Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3, udziału wielkości 174/1000 części w nieruchomości zabudowanej ozn. rr geod. 143/1, o pow. 1072 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów, stanowiącego własność gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Traci moc uchwała nr XVI/5/00 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 8 lutego 2000 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rozplakatowania obwieszczenia x/.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

x/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 23.02.2002r.
* mapę pominięto.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 maj 2010 09:39
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1841 razy