BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/17/2002

z dnia: 27 marca 2002r.
w sprawie: budżetu gminy na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.. Nr 13, póz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r.. Nr 155, póz. 1014 z późn. zm.).Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.424.677,00 zł, zgodnie z zał. nr l.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. l obejmuje:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 611.450,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 113.819,00 zł, zgodnie z zał. nr 5,
e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.185.407,00 zgodnie z zał. nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. l przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 12.464.958,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.646.946,00 zł,
b) dotacje 595.900,00 zł
c) wydatki na obsługę długu gminy 800.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe 8.720.449,00 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 8.720.449,00 zł, zgodnie z zał. nr 6,
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 11.751.849,00 zł, zgodnie z zał. nr 6.

Kwota wydatków określona w ust. l obejmuje ponadto:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 611.450,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,
b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 200.000,00 zł,

§ 3

l. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.760.730,00 zł są:
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.996.690,00 zł,
b) pożyczki w kwocie 3.146.130,00 zł,
c) emisja obligacji komunalnych na kwotę 1.647.910,00 zł
d) wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów lub pożyczek w kwocie 80.000,00 zł,
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust. l zawiera zał. nr 3.
3. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. nr 7.

§ 4

l. Uchwala się plany przychodów i wydatków:
a) zakładów budżetowych i środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 140.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 12.

§ 5

Uchwala się dotacje dla:
a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 367.900,00 zł, zgodnie z zał. nr 10.
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 88.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 9.

§ 6

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. nr 8.

§ 7

1. Upoważnia się Zarząd Miejski do:
a) zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 700.000,00 zł,
c) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
d) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień między §§ wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami i rozdziałami - kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Zarząd Miejski opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2002.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan SawickiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 maj 2010 12:34
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1685 razy