BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/25/2004

z dnia: 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594), Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Zaciągnąć z budżetu państwa pożyczkę w ramach postępowania naprawczego naprawczego wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: Dwa miliony złotych)z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych.


§ 2

Spłata pożyczki nastąpi z oszczędności i dochodów uzyskanych w ramach przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Ruciane-Nida Nr XX/24/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania naprawczego finansów gminy Ruciane-Nida do 2010 roku.


§ 3

Sytuację finansową Gminy Ruciane-Nida określa się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 5

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr IV/81/2003 z 28 października 2003 r. w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. * .


* - rozplakatowano dnia 04 maja 2004 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 09:58
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2244 razy