BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV / 75 / 2002

z dnia: 31 lipca 2002 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wejsuny.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się


miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Wejsuny o następujących ustaleniach:

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1


1. Plan miejscowy składa się z następujących, wzajemnie uzupełniających się części:
1) ustaleń planu, zawartych w treści niniejszej uchwały,
2) rysunków planu w skali 1 : 2000, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej
uchwały
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego są obowiązującymi ustaleniami tego planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – ściśle określone (linie ciągłe),
2) obowiązujące lub nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) zasady wewnętrznego podziału terenów,
4) obowiązujący kierunek kalenic dachów,
5) klasyfikacja techniczno-funkcjonalna ulic i dróg.
3. Oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej na załączniku nr 2 niniejszej uchwały określają ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach technicznych inwestycji.
4. Uwidocznione na rysunku planu usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych ma charakter postulatywny.

§ 2


Ilekroć w treści niniejszej uchwały jest mowa o:
1) przeznaczeniu terenu ściśle określonym – należy przez to rozumieć zakaz wprowadzania innych form użytkowania terenu poza wymienionymi w uchwale,
2) przeznaczeniu terenu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
3) przeznaczeniu terenu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
4) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której trzeba sytuować frontową elewację budynku z możliwością jej przekraczania tylko przez ewentualne balkony, nie obudowane tarasy lub zewnętrzne schody,
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której zaleca się sytuowanie frontowej elewacji budynku bez prawa przekraczania tej linii,
6) kierunku kalenicy – należy przyjąć dla budynków o dachach wielopołaciowych kierunek dominujący w bryle dachu,
7) zabudowie zagrodowej (MR) – należy przez to rozumieć zespół budynków lub pojedynczy budynek gospodarczy wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi integralnie powiązany z gospodarstwem rolnym,
8) zabudowie jednorodzinne (MN) – należy przez to rozumieć dom mieszkalny jednej rodziny, utrzymującej się z pracy poza rolnictwem i zamieszkałej stale we wsi,
9) zabudowie letniskowe (ML) – należy przez to rozumieć obiekt budowlany usytuowany na wyodrębnionej działce, przeznaczony wyłącznie do celów rekreacyjnych,
10) zabudowie mieszkalno – pensjonatowej (MP) – należy przez to rozumieć budynek o powierzchni całkowitej min. 400m², w którym nie więcej niż połowa powierzchni użytkowej służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych właściciela, a pozostała funkcjonalnie wydzielona część składająca się z min. 6 pokojów noclegowych świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym wyżywieniem,
11) adaptacji zabudowy – należy przez to rozumieć jej przystosowanie do aktualnych potrzeb użytkownika poprzez modernizację, nadbudowę, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenia obiektów uciążliwych lub zużytych. Prace adaptacyjne winne spełniać wymogi architektoniczne określone dla nowej zabudowy,
12) terenach ekologicznych czynnych – należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną powierzchnię terenu aktywną przyrodniczo, pokrytą roślinnością naturalną lub urządzoną.

Rozdział II
USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
§ 3


1. Wszystkie nowe wznoszone budynki winne skalą i formą architektoniczną nawiązywać do cech architektury regionalnej. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, nowe budynki powinny posiadać dachy dwuspadowe, równo połaciowe o nachyleniu 35˚ - 45˚, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w kolorze czerwieni lub brązu. Układ kalenic określa rysunek planu.
2. Wysokość nowych budynków letniskowych i jednorodzinnych nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym. Wysokość części parterowej w/w budynków nie może przekraczać 3,0 m w świetle konstrukcji.
3. Rzędne partery nowych budynków jednorodzinnych i letniskowych mogą być wyniesione max 90 cm ponad poziom tereny licząc w środku ich szerokości lub długości. W przypadku spadku terenu przekraczającego 8 % wyniesienie posadzki parteru nad terenem nie może przekraczać 40 cm licząc od najwyższego jego punktu.
4. Na terenach istniejącego zainwestowania zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia. W odniesieniu do wyróżnienia na rysunku planu budynków postulowanych do objęcia ochroną konserwatorską powyższe działania są możliwe jedynie w uzgodnieniu z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków w Olsztynie.
5. Na działkach zabudowy letniskowe o powierzchni poniżej 1000 m² zakazuje się wznoszenia budynków gospodarczych oraz wolnostojących szop, wiat, garaży itp. W obrębie każdej działki min. 75 % jej powierzchni winny zajmować tereny ekologiczne czynne.
6. Nie dopuszcza się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, za wyjątkiem zaplecza budowy w okresie realizacji inwestycji.
7. Ogrodzenia od strony ulic, dróg i ciągów pieszych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Nie dopuszcza się ogrodzeń pełnych. Stosowanie siatki możliwe jedynie przy jednoczesnym wprowadzeniu żywopłotów wzdłuż tych ogrodzeń. Bramy wjazdowe na działki od strony ulic i dojazdów o szerokości mniejszej niż 10 m winne być cofnięte od ich linii regulacyjnych o min. 2 m.
8. W zakresie obrony cywilnej na terenach budownictwa jednorodzinnego należy przewidzieć ukrycia typu II, wykonane przez mieszkańców we własnym zakresie.
9. Na wszystkich właścicielach działek budowlanych ciąży obowiązek partycypacji w kosztach uzbrojenia terenu, o którym mowa w § 6 – 8 i 9 ust. 2 z zastrzeżeniem § 11 niniejszej uchwały.

§ 4


1. Podział terenów na działki prowadzić zgodnie z wytycznymi rysunku planu. Nie dopuszcza się wtórnego podziału działek i dogęszczania zabudowy.
2. Dopuszcza się łączenie dwu lub więcej działek i realizację na tak powiększonym terenie tylko jednego obiektu.

§ 5


W celu ochrony środowiska przyrodniczego wprowadza się jako obowiązujące:
1) zakaz stosowania rozwiązań tymczasowych w zakresie gospodarki ściekowej tj. realizacji suchych ustępów,
2) zakaz usuwania istniejącego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych oraz kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej,
3) zakaz stosowania węgla i paliw węglopochodnych do celów grzewczych budynków letniskowych,
4) zakaz stosowania żużla, piecowego do utwardzenia dróg, parkingów ścieżek pieszych i rowerowych,
5) w strefie ochronnej jeziora przepisy § 5 rozporządzenia Nr 82 / 98 Województwa Suwalskiego z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu województwa suwalskiego (Dz. U. Woj. Suwalskiego Nr 36, poz. 194).

§ 6


1. Zaopatrzenie w wodę z rozbudowywanej gminnej sieci wodociągowej z istniejącego ujęcia wody. Sieć wyposażona w hydranty p.poż. o wydajności min. 10 l/sek. w odległościach nie mniejszych niż 150 m.
2. Istniejące studnie kopane należy zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

§ 7


1. Odprowadzenie ścieków do projektowanej miejskiej oczyszczalni ścieków w Rucianem-Nidzie poprzez projektowaną sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 0,2 m i ciśnieniowej z przepompowniami ścieków.
2. Do czasu wybudowania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie ścieków bytowo – gospodarczych i technologicznych w lokalnych szczelnych zbiornikach bezodpływowych i okresowe ich wywożenie do punktu zlewnego miejskiej oczyszczalni. Warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu jest dokonanie odbioru technicznego w/w zbiornika.
3. Odprowadzanie wód deszczowych z dróg o przekroju ulicznym poprzez sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø0,3 m do rowów melioracyjnych lub wód otwartych. Przed zrzutem wód do w/w odbiorników należy przewidzieć ich podczyszczenie poprzez montaż separatorów ropopochodnych i pisaku w wydajnościach dostosowanych do obsługiwanej zlewni. Dla pozostałych terenów odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe do rowów melioracyjnych lub na tereny zielone. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych do sieci deszczowej.
4. Opady stałe winne być czasowo składowane w odpowiednich pojemnikach na poszczególnych posesjach, stamtąd wywożone na gminne wysypisko w Wólce.

§ 8


1. Zasilanie w energię elektryczną projektowanej zabudowy odbywać się będzie z istniejących i projektowanej stacji trafo poprzez sieć średniego i niskiego napięcia. Zasilanie poszczególnych odbiorców energii poprzez szafki – złącza pomiarowo – rozdzielacze zlokalizowane na zewnątrz budynków od strony ulic.
2. Ulice wiejskie klasy L oświetlone.

§ 9


1. Dopuszcza się uzbrojenie terenu w sieć gazową średniego ciśnienia z indywidualnymi reduktorami dla poszczególnych odbiorców, lub zaopatrywanie odbiorców z lokalnych stacji zbiornikowych gazu płynnego.
2. Tereny projektowanego zainwestowania mogą być podłączone do miejskiej centrali telefonicznej poprzez sieć kablową.

Rozdział III
USTALENIA DLA TERENÓW WYRÓŻNIONYCH NA RYSUNKU PLANU
§ 10


1 ML - Teren projektowanego budownictwa letniskowego. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy nowych domków max 75 m².
2 MN/ML - Teren zabudowy jednorodzinnej adaptowanej oraz letniskowej bez prawa jej dogęszczania.
3MR/ML - Tereny adaptowanej zabudowy zagrodowej i projektowanego budownictwa letniskowego. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy domków letniskowych max 75 m².
4 P/R - Teren adaptowanej zabudowy mieszkaniowej i rzemieślniczej.
5 UI - Rezerwa terenu na potrzeby obiektów usługowych z uzupełniającą funkcją mieszkaniową. Wysokość zabudowy 2 kondygnacje łącznie z poddaszem użytkowym. Istniejąca zabudowa do adaptacji.
6 ZP - Teren adaptowanej zieleni urządzonej. Pożądana rozbiórka części istniejącego budynku warsztatowego dla lepszego wyeksponowania bryły sąsiedniego obiektu sakralnego.
7 MN/ML - Teren adaptowanej zabudowy jednorodzinnej oraz istniejącej i projektowanej letniskowej. Nowe budynki letniskowe o pow. zabudowy 75 m².
8 UZ - Teren adaptowanego ośrodka zdrowia.
9MN - Teren adaptowanej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej. Zabudowa północnej części konturu uzależniona od skablowania istniejącej linii elektro-energetycznej SN.
10 UK - Teren istniejącego kościoła ewangelickiego z 1898 r., postulowanego do objęcia ochroną konserwatorską.
11 MN - Teren adaptowanej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej, w części przyległej do ulicy 2 KL – z ewentualnymi usługami w parterze. Istniejąca linia SN do skablowania.
12 MW - Teren adaptowanego budynku wielorodzinnego i garaży boksowych. Działka wymaga zadrzewienia.
13 MW - Teren adaptowanego ujęcia wody wraz ze strefą ochronną. Wykorzystanie terenu na warunkach wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra OŚZNiL z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz. U. Nr 116, poz. 504).
14 AUC - Teren adaptowanych obiektów usługowych. Na działce nr 69/4 pożądana budowa parkingu.
15 MN/ML - Tereny adaptowanej zabudowy jednorodzinnej i projektowanej zabudowy letniskowej. Powierzchnia zabudowy budynków letniskowych max 75 m². Na działce nr 122 budowa domu letniskowego możliwa na granicy z działką 121/2 po uzyskaniu zgody jej właściciela.
16 UŁ - Teren adaptowanego urzędu pocztowego.
17 RL - Teren wskazany do zalesienia.
18 MP - Teren adaptowanej i projektowanej zabudowy mieszkalno-pensjonatowej parterowej z poddaszami użytkowymi.
19 ZN - Tereny istniejącej i projektowanej zieleni nie urządzonej przyległe do jeziora Wejsunek. Należy zabezpieczyć min. 3 punkty poboru wody do celów gaśniczych.
20 AUC - Teren adaptowanych obiektów usługowych.
21 ML - Teren istniejącej i projektowanej zabudowy letniskowej. Powierzchnia zabudowy nowych budynków max 55 m².
22 UO - Teren adaptowanej szkoły podstawowej postulowanej do objęcia ochroną konserwatorską.
23 MN/ML - Teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej i projektowanej letniskowej. Nowe budynki letniskowe o powierzchni zabudowy max 80 m².
24 MN/ML - Teren adaptowanej zabudowy jednorodzinnej i projektowanej letniskowej o wielkości jak dla terenu 23 MN/ML.
25 ML - Teren istniejącej i projektowanej zabudowy letniskowej. Nowe budynki letniskowe o powierzchni zabudowy max 80 m².
26 US - Teren adaptowanego ośrodka jeździeckiego i hipoterapii.
27 MNU - Teren projektowanej zabudowy parterowej jednorodzinnej z usługami. Dopuszczalna realizacja domów mieszkalno-pensjonatowych.
Teren posiada zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w ramach planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ruciane-Nida, zatwierdzonego uchwałą RNMiG Nr XVII / 75 / 82 z dnia 31 marca 1982 roku.
28 UI - Rezerwa terenu na potrzeby obiektów usługowych. Wysokość zabudowy 2 kondygnacje łącznie z poddaszem użytkowym.
29 MN/ML - Teren adaptowanej zabudowy oraz projektowanego budynku letniskowego o powierzchni zabudowy max 75 m².
30 MN/ML - Teren adaptowanej zabudowy jednorodzinnej i projektowanej letniskowej. Budynki letniskowe o powierzchni zabudowy do 75 m².

31 MN - Teren adaptowanego budynku jednorodzinnego.
32 UT - Teren adaptowanego campingu „Wejsunek”. Zabezpieczyć punkt czerpania wody do celów gaśniczych.
33 ML - Teren adaptowanego domu letniskowego.
34 MN - Teren adaptowanej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej. Powierzchnia zabudowy nowych budynków nie może przekraczać 150 m².
35 ML - Tereny projektowanej zabudowy letniskowej. Powierzchnia zabudowy budynków max 75 m².
36 ML - Tereny istniejącej i projektowanej zabudowy letniskowej. Domy letniskowe o powierzchni zabudowy budynków max 75 m². Zabudowa działki nr 115/7 możliwa po skablowaniu istniejącej linii elektroenergetycznej SN.
37 ZCz - Teren nieczynnego cmentarza ewangelickiego z XIX w. objętego ochroną konserwatorską. Wymaga uporządkowania pod nadzorem Służby Ochrony Zabytków.
38 ML - Teren adaptowanej i projektowanej zabudowy letniskowej z możliwością podziału działki nr 100/2 na 2 części. Wielkość nowych budynków – max 75 m² powierzchni zabudowanej.
39 RP/RL - Teren przyległy do jeziora Wejsunek wskazany do zalesienia.
40 P/R - Teren adaptowanego zakładu produkcyjnego „Frukta”.
41 MN/MR - Teren adaptowanej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.
42 UŁ - Teren stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM nr 24537.
43 RP - Teren gruntów ornych w sąsiedztwie rezerwatu „Warnoły”. Pożądane wprowadzanie zadrzewienia na gruntach niższych klas bonitacyjnych.
44 RP/RZ - Tereny gruntów rolnych pozostawione w dotychczasowym użytkowaniu.
45RP/RZ - Tereny gruntów rolnych wysokich klas bonitacyjnych bez prawa zabudowy.
46 NO - Rezerwy terenu na potrzeby projektowanych przepompowni ścieków. Dopuszczalna korekta lokalizacji w/w obiektów na etapie projektowania realizacyjnego.
47 KS - Teren projektowanego parkingu o nawierzchni bitumicznej dla samochodów osobowych.
1 KP - Ulice klasy L w ciągach obecnych dróg powiatowych. Szerokość w liniach rozgraniczających 15-20 m. W granicach zainwestowania pożądany przekrój uliczny o szerokości jezdni min 5,5 m. Dopuszczalne odstępstwo od w/w parametrów ze względu na usytuowanie istniejącej zabudowy lub dla ochrony cennego zadrzewienia.
2 KD - Projektowane ulica dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających min 8,0 m. Na odcinkach ok. 60 m od drogi powiatowej przekrój uliczny o szerokości jezdni 4,5 m, na pozostałem długości nawierzchnia gruntowa.
3 KD - Ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających min 6,0 m.
Nawierzchnia gruntowa.
4 KG - Istniejące drogi gospodarcze o szerokości w liniach rozgraniczających 9 i 6 m.

Rozdział IV
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 11


Sieci uzbrojenia technicznego oraz drogi dojazdowe na terenach zabudowy letniskowej nie stanowią zadań dla realizacji celów publicznych w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Koszty uzbrojenia terenu i urządzenia dróg obciążają właścicieli obsługiwanych działek.

§ 12


Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zostaje ustalona w stosunku do terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej i pensjonatowej w wysokości 30 %.

§ 13


Tracą moc ustalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Ruciane-Nida, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV / 8 / 94 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 30 marca 1994 r. (Dz. U. Woj. Suwalskiego Nr 13, poz. 108) w stosunku do terenów objętych niniejszym planem.

§ 14


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 15


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* mapy pominięto
* uchwała nie weszła w życie w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody warmińsko-mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 cze 2010 08:34
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2277 razy