BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 20 kwietnia 2009 r.
w sprawie: powołania nieetatowego Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Urządzenie ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Wczasów w Rucianem – Nidzie”
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje.


§ 1


Powołuję nieetatowy Zespół ds. realizacji projektu pn. „Urządzenie ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Wczasów w Rucianem – Nidzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
1. Jarosław Hubert Zyskowski, Skarbnik Gminy – Koordynator Zespołu,
2. Artur Chudzik, Podinspektor zajmujący Samodzielne Stanowisko ds. Drogownictwa i Inwestycji Gminnych UMiG – Członek Zespołu,
3. Karol Syta, Inspektor zajmujący Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich UMiG – Członek Zespołu,.

§ 2


Do zadań Zespołu, o którym mowa w § 1, należy podejmowanie działań związanych z wdrażaniem i rozliczeniem projektu pn. „Urządzenie ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Wczasów w Rucianem – Nidzie”, a w szczególności
1. Uruchomienie i zarządzanie realizacją Projektu zgodnie z umową o jego dofinansowanie zawartą z Instytucją Zarządzającą RPO WiM;
2. Przestrzeganie zasad/procedur wdrażania RPO WiM;
3. Koordynacja realizacji Projektu pomiędzy Gminą Ruciane – Nida a instytucjami i podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w jego realizację;
4. Koordynacja realizacji Projektu pomiędzy biorącymi w nim udział jednostkami i komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida;
5. Systematyczne monitorowanie i gromadzenie informacji z przebiegu realizacji Projektu;
6. Przedkładanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida informacji
o przebiegu realizacji Projektu, w tym o zaistniałych trudnościach lub zagrożeniach.

§ 3


Szczegółowy podział zadań członków Zespołu określa Karta zadań, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Zespół zakończy działalność po uzyskaniu przez Gminę Ruciane – Nida informacji z Instytucji Zarządzającej RPO WiM potwierdzającej prawidłowe zrealizowanie Projektu.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 cze 2010 11:57
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2073 razy