BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/28/2004

z dnia: 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Ruciane-Nida w rejonie ulicy Polnej.
Na podstawie art. 26 i 28 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 roku poz. 139 ze zmianami) oraz art. 18 ustęp 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.. 11591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568). Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ruciane-Nida, rejon ul. Polnej w granicach zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu.


§ 2

Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

1. Tekstu ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały.
2. Rysunku planu w skali 1: 1000 zatytułowanego „ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Polnej”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

1. Plan stanowi podstawę do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki terenami i kształtowania zabudowy.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu (zał. Nr 1 niniejszej uchwały) są obowiązujące:

2.1. Granica opracowania planu
2.2. Linie rograniczające dróg i dojazdów i ciągów pieszych
2.3. Zasady kształtowania dróg dojazdowych
2.4. Zasady podziału na działki budowlane
2.5. Obowiązujące linie zabudowy
2.6. Strefy bezpośrednie ochrony ujęć wody
2.7. Strefy ochrony sanitarnej
2.8. Zasady dojazdu do działek
2.9.. Funkcje poszczególnych terenów
3. Na całym obszarze objętym planem ustala się:
3.1. W zakresie funkcji terenów obowiązuje: a/ Przeznaczenie terenów zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu i ustaleniami szczegółowymi w tekście planu.
b/ Zakaz lokalizowania funkcji uciążliwych, kolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenów sąsiednich.
3.2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek
a/ Obowiązuje projektowanie budynków o formie nawiązującej materiałem i formą do architektury lokalnej.
b/ Obowiązuje nakaz kształtowania dachów jako stromych ( o nachyleniu połaci 450 z tolerancją ± do 100) i krycia ich dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych, również w kolorze czerwonym lub brązowym.
c/ Obowiązuje wysokość budynków nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne (parter + poddasze) z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem „P”
d/ Powierzchnia zabudowy na działkach nie może przekroczyć 20% powierzchni wydzielonej działki (80% powierzchnia czynna biologicznie).
e/ Podziały dodatkowe działek wyznaczonych w planie, dopuszczalne są dla innych celów niż wyznaczenie działki budowlanej- - obowiązuje zasada jeden budynek na wyznaczonej działce, nie dopuszcza się zabudowy gospodarzcej.
f/ Wniesione na rysunku planu granice poszczególnych działek traktować należy jako zasadę podziału, która może ulec zmianom ± 5,0 m w opracowywanych projektach podziału.
3.3. W rozwiązaniach komunikacji
a/ Obowiązuje klasyfikacja ulic, przebieg i szerokość pasów drogowych
w liniach rozgraniczających. b/ Układ jezdni oraz rozwiązania skrzyżowań pokazane na rysunku
planu nie są obowiązujące i wymagają uściślenia w rozwiązaniach technicznych na etapie projektu budowlanego.
c/ Potrzeby postojowe użytkowników projektowanych funkcji muszą być zaspokojone na terenie wyznaczonej funkcji.
3.4. W zakresie infrastruktury technicznej:
a/ Odprowadzenie ścieków sanitarnych-Rejon jest uzbrojony w kanalizację sanitarną. Odprowadzenie ścieków sanitarnych istniejącą siecią sanitarną, poprzez zlokalizowaną na terenie oznaczonym na planie symbolem IT1 istniejącą przepompownię, do miejskiej oczyszczalni ścieków.
b/ Zaopatrzenie w wodę – Rejon jest uzbrojony w sieć wodociągową. Działkę oznaczonym na planie symbolem IT2 na której obecnie zlokalizowana jest hydrofornia przeznacza się pod budowę miejskiej stacji poboru i uzdatniania wody.
c/ Zaopatrzenie w ciepło- z indywidualnych źródeł ciepła. W obiektach nowo projektowanych obowiązuje zakaz stosowania do celów
grzewczych węgla lub paliw węglopochodnych. d/ Odprowadzenie wód opadowych- Odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kolektora przy ul. 11 Listopada na Osiedlu Nida.
e/ Elektroenergetyka. Dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla opracowywanego obszaru zabudowy jednorodzinnej należy korzystać z dwóch stacji transformatorowych murowanych typu MSTt-20/630. Jedna pod nazwą „Polna 86”/poza obszarem opracowania/ oraz druga pod nazwą „Kasztanowa 1528” /leżąca na terenie oznaczonym na planie symbolem IT 1/. Zasilanie budynków wykonać liniami napowietrznymi niskiego napięcia i przyłączami napowietrznymi lub kablowymi. Pomiary energii elektrycznej należy przewidywać na zewnątrz budynków w szafkach izolacyjnych złączowo-pomiarowych.


§ 4

1. Ustala się następujący zakres definicji użytych symboli i oznaczeń
1.) Obowiązująca linia zabudowy-określa linię sytuowania obiektów kubaturowych na wyznaczonej w planie działce.
2.) Wysokość zabudowy-oznacza wysokość w rozumieniu prawa budowla- nego (ilości kondygnacji nadziemnych budynku wraz z poddaszem).
3.) Budynek adaptowany- oznacza budynek istniejący do zachowania. Budynki adaptowane mogą podlegać, przebudowie, rozbudowie rozbiórce rozbiórce modernizacji łącznie ze zmianą funkcji o ile ustale- nia szczegółowe nie stanowią inaczej.
4.) Zasada układu komunikacyjnego- układ jezdni został wrysowany jedynie dla określenia linii rozgraniczających ulic i sytuowania zabudowy, jest nieobowiązujący i wymaga uściślenia w projektach budowlanych dróg. Rysunek określa drogi publiczne jako gminne, chyba że uchwała Rady Miejskiej o ich klasyfikacji nie ustali inaczej.
5.) Dopuszczalny wyjazd na działkę określa ulicę (drogę) z której można projektować wjazd na posesję (działkę).
6.)Usługi, ekonomiczna działalność gospodarcza mająca charakter świadczeń osób fizycznych fizycznych i prawnych na rzecz innych osób nie polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych.


§ 5

1.) Rysunek planu w skali 1 : 1000 zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Polnej”, który stanowi załącznik Nr 1 niniejszej uchwały dla terenów oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami ustala się na następujące warunki szczegółowe:

M Tereny zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej. Zabudowa istniejąca adaptowana wraz z budynkami gospodarczymi. W ramach istniejącej zabudowy wsi Szeroki Bór dopuszcza się funkcje usługowe nieuciążliwe dla funkcji sąsiadującej. Wjazdy na działki zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. W wypadku działalności usługowej miejsca postojowe należy zabezpie- czyć na terenie lokalizacji.

UK Teren o funkcji sakralnej, adaptowany. Lokalizacja kościoła wraz z obiektami obiektami funkcjami towarzyszącymi. Lokalizacja nowych obiektów dopuszczalna na podstawie przepisów szczególnych.

PU Teren działalności gospodarczej usługowej i produkcyjnej, dopuszcza się także funkcję mieszkalną, zabudowa adaptowana. Zmiany funkcji dopuszczalne pod warunkiem zachowania przepisów uciążliwości dopuszczalnej dla sąsiedztwa jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

IT Tereny urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze strefami ochrony sanitarnej przepompowni ścieków i bezpośrednich stref ujęć wody. Niedopuszczalna lokalizacja innych funkcji. Teren nieużytkowany należy zadrzewić. IT1 – stacja transformatorowa oraz przepompownia ścieków, IT2 – ujęcie wody i stacja uzdatniania wody, IT3 – ujęcie wody.

P Teren ogólnodostępnego parkingu publicznego. Należy dążyć do wyzna- czenia maksymalnej ilości miejsc postojowych.

KP1 Droga publiczna (gminna), klasy lokalnej, jednojezdniowa. W granicach planu szerokość szerokość liniach rozgraniczających 12,0 m, szerokość jezdni 7,0 m. Dopuszczalne wjazdy na tereny do niej przylegające. Dopuszczalny chodnik jednostronny (po stronie osiedla) i bezpiecznik 0.5 m po stronie przeciwnej.

KP2 Droga publiczna (gminna), klasy lokalnej, jednojezdniowa. W granicach planu szerokość liniach rozgraniczających 15,0 m, szerokość jezdni 7,0 m. Dopuszczalne wjazdy na tereny do niej przylegające.

KP3 Droga publiczna (gminna), klasy-dojazdowa, jednojezdniowa zakończona nawrotem.. Szerokość rozgraniczających liniach rozgraniczających 10,0 m, szerokość jezdni 6,0 m. chodnik jednostronny, bezpiecznik 0,5 m po stronie przeciwnej. Dopuszczalne wjazdy na tereny do niej przylegające.

KP4 Droga publiczna (gminna), klasy-dojazdowa, jednojezdniowa. Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, szerokość jezdni 6,0 m, bez prawa wjazdu na tereny przyległe z wyjątkiem działki oznaczonej symbolem UK

KP4 Droga publiczna (gminna), klasy-dojazdowa, jednojezdniowa. Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, szerokość jezdni 6,0 m. Dopuszczalne wjazdy na tereny do niej przylegające.

KW1 Droga wewnętrzna klasy-dojazdowa, jednojezdniowa. Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m szerokość jezdni 6,0 m. chodnik jednostronny, bezpiecznik 0.5 m po stronie przeciwnej. Dopuszczalne wjazdy na tereny do niej przylegające.

KW1 Droga wewnętrzna klasy-dojazdowa, jednojezdniowa zakończona nawrotem.Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m szerokość jezdni 6,0 m. chodnik jednostronny,bezpiecznik 0.5 m po stronie przeciwnej. Dopuszczalne wjazdy na tereny do niej przylegające.


§ 6

Stawka procentowa, służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla terenów w granicach planu w wysokości 30,0%.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane- Nida.


§ 9

Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida a jego kopie Burmistrz przekazuje Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Staroście powiatu piskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 09:57
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2576 razy