BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 15 czerwca 2009 r.
w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) - Burmistrz Ruciane-Nida zarządza, co następuje:


§1


Wprowadza się Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§2


Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Ruciane-Nida.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2009.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 lip 2010 14:48
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2108 razy