BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII / 95 / 2002

z dnia: 19 września 2002 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy handlowo-usługowej wsi Ukta gmina Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 11, poz. 1279 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) w związku z art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej wsi Ukta gmina Ruciane-Nida.

§ 2


1. Uchwalony plan składa się z tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz rysunku w skali 1:1000 zatytułowanego „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy wsi Ukta gminy Ruciane-Nida”.
2. Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie Miejskim w Rucianem-Nidzie, a kopie w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Piszu, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie, w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie.
3. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
4. w rysunku planu obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne:
- granice opracowania;
- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
- funkcje i parametry dróg i ulic;
- nieprzekraczalne linie zabudowy;
- sposób użytkowania terenu w/g oznaczeń odpowiednimi symbolami;
- zasady podziału na działki;
- zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną.


§ 3


Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) rysunku planu jest to rysunek plany na mapie w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
2) przeznaczeniu podstawowym – jest to takie przeznaczenie, które powinno przeważać na dalszym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
3) przeznaczeniu dopuszczalnym – są to rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

§ 4


Zasady rozwiązań komunikacyjnych.

W rozwiązaniu plany przyjęto zasadę nie wprowadzania ruchu z terenu opracowania bezpośredniego na drogę Mrągowo – Pisz. Przyjęto adaptację istniejącego parkingu z pozostawieniem obecnego wjazdu. Dojazd gospodarczy do wyznaczonych trzech działek zastanie wykonany z drogi Ukta – Mikołajki.

§ 5


Zasady rozwiązania infrastruktury technicznej.

Ustala się warunek podłączenia projektowanych budynków do istniejącej sieci wodociągowej.
Kolizję istniejącego wodociągu z projektowanymi budynkami należy zlikwidować budując nowy odcinek wodociągu po trasie wskazanej w planie.
Przyjmuje się, że do czasu budowy kolektora sanitarnego łączącego wieś Ukta z oczyszczalnią ścieków w Rucianem-Nidzie ścieki mogą być gromadzone w jednym szczelnym zbiorniku bezodpływowym i wywożone do punktu zlewnego.
Odpady stałe powinny być czasowo składowane w odpowiednich pojemnikach na posesjach, a stamtąd wywożone na zorganizowane miejsce utylizacji (wysypisko).
Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie w ramach indywidualnych systemów grzewczych. W projektowanej zabudowie postuluje się stosowanie paliw nieuciążliwych dla środowiska przyrodniczego tj. nie stosować węgla i węglopochodnych.

§ 6


Ogólne warunki zabudowy i zagospodarowania działek na terenie objętym planem.

W związku z tym, że teren opracowania położony jest na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego nowe zagospodarowanie nie może stanowić dysonansu w krajobrazie. W szczególności odnosi się to do wyglądy nowych budynków w celu zachowania ich proporcji i rodzaju projektowanych materiałów.
Ustala się wysokość budynków do jednej kondygnacji z poddaszem użytkowym. Dach wysokim pokryty dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym. Wyklucza się krycie eternitem lub papą. Nachylenie połaci dachu 35º - 50º. Kalenice równoległe do projektowanej ulicy.
Ustala się, że wskazana w planie funkcja handlowo-usługowa nie może stwarzać uciążliwości dla terenów sąsiednich.

§ 7


Dla terenów oznaczonych w rysunku plany odpowiednimi symbolami ustala się poniższe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

M1, M2, M3 - teren przeznaczony do zagospodarowania budynkami o funkcji handlowo-usługowej.
Jako uzupełniającą dopuszcza się funkcję mieszkaniową. Ustala się, że wskazana w planie funkcja handlowo-usługowa nie może stwarzać uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Projektowane budynki należy zrealizować w formie zabudowy szeregowej, przyjmując orientacyjnie fronty działek następującej szerokości: dla segmentu M1 około 15 m, M2 około 10 m, M3 około 12 m.
Ustala się wysokość budynku do jednej kondygnacji z dachem wysokim pokrytym dachówką lub materiałem ją imitującym i użytkowym poddaszu.
Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego należy wykonać koncepcję architektoniczną obejmującą trzy działku w celu ustalenia podstawowych gabarytów projektowanego budynku szeregowego.
Dojazd gospodarczy do działek od strony północnej wydzielonym odcinkiem nowej drogi.
Istniejące zagospodarowanie nie podlega adaptacji.

K - istniejący parking – adaptowany. Wjazd i wyjazd z parkingu tylko na drogę Ukta – Mikołajki.

Z - teren zieleni ogólno dostępnej związanej z sąsiedztwem dębu będącego pod ochroną. W strefie ochronnej systemu korzeniowego drzewa nie wolno wykonywać żadnych prac ziemnych.

NO - Wydzielona część terenu z przeznaczeniem na budowę zbiornika szczelnego bezodpływowego na przetrzymywanie ścieków dla projektowanych trzech budynków.
D 4,5 / 1x3,5/ - Droga dojazdowa do projektowanych działek budowlanych. Ze względu ma ochronę drzew jako pomnika przyrody utwardzenie drogi może być wykonane tylko jako nawierzchnia żwirowa.

§ 8


Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się poniższe wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat od terenów ujętych w § 7.

Symbol terenu oznaczonego w § 7 Uchwały
Wysokość procentowa stawki
M1, M2, M3
0%
K
0%
Z
0%

§ 9


W zasięgu opracowania uchwalonego plany tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ruciane-Nida zatwierdzonego uchwałą nr XXXV / 8 / 94 z dnia 30.03.1994r. Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego nr 13 poz. 108.

§ 10


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 11


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mgr Antoni Wróblewski* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 lip 2010 13:46
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2251 razy