BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII / 96 / 2002

z dnia: 19 września 2002 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) i art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mgr Antoni Wróblewski* rozplakatowano dnia 26 września 2002 r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 lip 2010 13:45
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1659 razy