BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII/99/2002

z dnia: 19 września 2002 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2000 roku nr 46, poz. 543, zm. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, nr 154, poz. 1.800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, ozn. nr geod. 127/18, o pow. 334 m2, położonej w Wejsunach, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega rozplakatowaniu x/.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mgr Antoni Wróblewskix/ Obwieszczenie rozplakatowania dnia 26 września 2002 roku
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 lip 2010 13:45
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1630 razy