BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 24/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 22 września 2009 r.
w sprawie: powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2009/2010
Na podstawie § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/50/2005 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 8 czerwca 2005 r. oraz art. 90 f pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572.
Zmiany: Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 zarządza się:

§ 1


1. Powołuje się Gminną Komisję Stypendialną, która będzie prowadziła działalność w roku szkolnym 2009/2010
2. W skład komisji wchodzą:
1/ Samsel Bożena -przewodnicząca komisji
2/ Szymaniuk Iwona -członek
3/ Chutkowska Małgorzata -członek
4/ Kowalewska Magdalena -członek

§ 2


1. Do zadań komisji należy:
- wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej,
- rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu, na podstawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji materialnej uczniów,
-przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach ustalonych według zasad określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i na podstawie kryteriów określonych w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
Ustalenie propozycji listy podmiotów prowadzących zajęcia edukacyjne, w których udział może być dofinansowany w ramach stypendiów szkolnych. Podmioty wpisane na listę powinny być wiarygodne i warunki programowe, kadrowe, wychowawcze i lokalowe niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia przez podmiot powyższych warunków Komisja może dokonywać odpowiedniego sprawdzenia.
2. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół.

§ 3


1. Obsługę biurową prac komisji prowadzi:
Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi P.O. w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2010 13:34
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2003 razy