BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 26/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 13 listopada 2009 r.
w sprawie: projektu budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 52 ustawy z 8 marca 1990 r. о samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 г., z późn. zm.) w związku z art. 179, 180 i 181 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), zarządzam со następuje:

§ 1


Przyjmuję projekt budżetu gminy Ruciane-Nida na rok 2010, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.


§ 2


Przyjmuję informacje o stanie mienia komunalnego, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zrządzenia.


§ 3


1. Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedkładam do 15 listopada 2009 r.:


a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
b) Radzie Miejskiej w Rucianem-Nidzie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2010 r.


§ 4


1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie. *


*-rozplakatowano dnia 16 listopada 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 lip 2010 12:37
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1996 razy