BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 18 grudnia 2009 r.
w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
zarządza, co następuje:

§ 1


Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych”, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ruciane-Nida.


§ 4


Traci moc Zarządzenie Nr 31/12 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lip 2010 10:31
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2071 razy