BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI /99/2003

z dnia: 30 grudna 2003 roku
w sprawie: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepł,enrgia elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Ruciane - Nida.
Na podstawi art.7 ust pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U.Z 2001 r. Nr 142, poz1591, zm. Dz. U. Z 2002r. Nr 23,poz.220, N r 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr80, poz.717) w związku z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504) Rady Miejskiej w Rucianym – Nidzie uchjwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się załorzenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gmin y Ruciane – Nida stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powuierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 lip 2010 10:38
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1684 razy