BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/38/2003

z dnia: 29 kwietnia 2003r.
w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane – Nida na rok 2003.
Na podstawie art. 4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 a późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala, co następuje:

§1


Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane – Nida stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3


Traci moc Uchwała Nr XL/3/2002 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 lip 2010 10:35
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1948 razy