BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/39/2003

z dnia: 29 kwietnia 2003r.
w sprawie: ustalenia na terenie Miasta i Gminy Ruciane – Nida liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr ? z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala, co następuje:

§1


Ustala się dla Miasta i Gminy Ruciane – Nida liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:
1. poza miejscem sprzedaży w ilości 40 punktów,
2. w miejscu sprzedaży w ilości 50 punktów.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§3


Traci moc uchwała Nr XL/3/2002 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane – Nida na rok 2002.

§4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 lip 2010 10:36
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1774 razy