BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/41/2004

z dnia: 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Ruciane-Nida udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącego własność skarbu państwa i będącego w zarządzie Nadleśnictwa Maskulińskiego z siedzibą w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 40a ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku z późn. zm. oraz ustawy z dnia 12 października 1994 roku o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (DZ. U. Nr 119, poz. 567 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Ruciane-Nida udziału wielkości 8/100 części w nieruchomości zabudowanej, ozn. Nr geod. 2306/3, o pow. 2.143 m2, położonej w Ukcie, ujawnionej w księdze wieczystej KW 26229 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Skarbu Państwa i będącej w zarządzie Nadleśnictwa Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. * .


* - rozplakatowano dnia 04 maja 2004 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sie 2006 08:41
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2095 razy