BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/58/2010

z dnia: 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie: określenia trybu prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane – Nida w procedurze prac nad przygotowaniem i uchwaleniem budżetu Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Opracowanie projektu budżetu

1) Projekt budżetu opracowuje, przy pomocy pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

2) Wnioski radnych, sołectw, w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych Gminy składane są Burmistrzowi w terminie do dnia 15 września każdego roku.

3) Jednostki posiadające osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim, wnioski do budżetu na nadchodzący rok składają Burmistrzowi w terminie do 1 października.

4) Kierownicy referatów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk urzędu składają w terminie do 10 października zbiorcze projekty finansowe dochodów i wydatków budżetu Gminy, w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf.

5) Zbiorcze projekty planów finansowych zawierają plan finansowy urzędu, plany finansowe jednostek organizacyjnych, wnioski, o których mowa w punkcie 2, a także inne planowane dochody i wydatki wynikające z nowych zadań lub zmian organizacyjnych.

6) W terminie do 10 października Burmistrz określa zadania Gminy realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, a także zakres pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

7) Skarbnik w terminie do 10 października opracowuje prognozę wysokości dochodów Gminy z poszczególnych źródeł oraz zestawia obligatoryjne wydatki Gminy w roku budżetowym, wynikające z zaciągniętych zobowiązań oraz realizacji obowiązkowych zadań Gminy, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami.

8) Na podstawie przedłożonych projektów planów finansowych złożonych przez kierowników referatów i pracowników samodzielnych stanowisk, uwzględniając prognozę dochodów i zestawienie obligatoryjnych wydatków sporządzonych przez Skarbnika, Burmistrz ustala projekt budżetu w formie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i przedkłada Radzie Miejskiej Ruciane – Nida i Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

9) Zapisy ujęte w projekcie uchwały budżetowej powinny być zgodne, w zakresie zadań/przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy, z danymi wykazanymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

§ 2.


1. Projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy

1) Kierownicy podległych jednostek budżetowych w terminie do 1 października przekazują Skarbnikowi Gminy wstępne projekty planów finansowych, w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf oddzielnie dla:

a) dochodów,

b) wydatków,

c) dochodów wyodrębnionych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

2) W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie, Burmistrz przekazuje jednostkom budżetowym informację zawierającą kwoty dochodów i wydatków z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe.

3) Jednostki opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, lecz nie później niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

4) Burmistrz weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgod-ności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierownika jednostki budżetowej.

5) Zweryfikowane plany finansowe, o których mowa w ust. 3, stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.

§ 3.


1. Projekt budżetu i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu

1) Projekt budżetu Gminy składa się z projektu uchwały budżetowej załączników oraz z objaśnień. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są:

a) zestawienie tabelaryczne dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem przewidywanego wykonania dochodów za rok poprzedzający projekt budżetu oraz wskaźników poziomu zaplanowanych dochodów;

b) zestawienie tabelaryczne wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w układzie dział, rozdział z wyszczególnieniem:

- przewidywanego wykonania wydatków za rok poprzedzający rok, którego dotyczy projekt budżetu oraz wskaźników poziomu zaplanowanych wydatków,

- wydatków bieżących, a w nich:

1) wydatków na wynagrodzenia,

2) wydatków pochodnych od wynagrodzeń,

3) wydatków majątkowych (inwestycyjnych),

4) wydatków na zadania zlecone i powierzone,

5) rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

c) wykaz wydatków inwestycyjnych Gminy w roku budżetowym oraz wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych;

d) wykaz zadań inwestycyjnych związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy, dofinansowanych ze środków funduszy pomocowych;

e) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy z podaniem źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej;

f) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

g) zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków dochodów własnych jednostek oświatowych;

h) wykaz dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych skalkulowanych wg stawek jednostkowych;

i) wykaz dotacji dla samorządowych instytucji kultury;

j) wykaz zadań gminy zleconych do realizacji innym podmiotom z określeniem kwoty dotacji na ich realizację;

k) zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami;

2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków Burmistrz opracowuje w formie tabelarycznej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

3) W skład materiałów towarzyszących projektowi budżetu wchodzą: uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawierające:

a) wysokość dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa i otrzymywanych na podstawie zawartych umów i porozumień w relacjach porównawczych z rokiem poprzedzającym rok budżetowy;

b) wysokość subwencji ogólnej z wyszczególnieniem subwencji oświatowej, rekompensującej i wyrównawczej i przedstawienie w relacjach porównawczych z rokiem poprzedzającym rok budżetowy;

c) proponowane wskaźniki stawek podatków i opłat przyjętych do uchwalania tych stawek na dany rok podatkowy;

d) relację o planowanych wielkościach wydatków do wykonania wydatków roku poprzedzającego rok budżetowy z wyszczególnieniem:

- wskaźników przyjętych do planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- wskaźników przyjętych da planowania wydatków na zadania bieżące,

e) informację dotyczącą sytuacji finansowej Gminy z wyszczególnieniem:

- stanu zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych;

- przewidywanego stanu zaległości podatkowych,

f) informację dotyczącą planowanych dochodów i wydatków Gminy oraz przewidywanego wyniku finansowego.

4) Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, Burmistrz może dokonywać, na wniosek komisji Rady oraz z własnej inicjatywy, zmian w projekcie budżetu, powiadamiając o dokonanych zmianach Radę.

§ 4.


1. Uchwalanie budżetu

1) Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła radnym przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i innymi materiałami towarzyszącymi.

2) Komisje Rady zapoznają się z projektem budżetu i w terminie do 5 grudnia przedstawiają na piśmie komisji właściwej do spraw budżetu opinię o projekcie.

3) Komisja Rady, proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu, zobowiązana jest wskazać źródła jego finansowania.

4) Komisja właściwa do spraw budżetu organizuje z Przewodniczącym Rady i Burmistrzem posiedzenie przewodniczących wszystkich komisji Rady, wiceprzewodniczących Rady, Skarbnika Gminy w celu omówienia i zajęcia stanowiska w formie opinii zbiorczej w sprawach zgłoszonych przez poszczególne komisje Rady.

5) W przypadku gdy z ustaleń prac nad budżetem wynika konieczność dokonania w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu, dla ich wprowadzenia niezbędna jest zgoda Burmistrza.

6) Przewodniczący Rady w terminie ustawowym zwołuje sesję budżetową.

a) Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,

- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Ekonomiczno - Gospodarczej,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie nad uchwałą budżetową.

§ 5.


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

§ 6.


1. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie Nr XXVII/100/2004 z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


Rozplakatowano dnia 27 sierpnia 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sie 2010 13:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1609 razy