BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/52/2010

z dnia: 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zmiany tytułu i treści Uchwały Nr XIX/6/2008 z dn. 27.02.2008r. dotyczącej Planu Odnowy Miejscowości Wólka
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


1. W tytule Uchwały Nr XIX/6/2008 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dn. 27.02.2008r. słowo "przyjęcia" zastepuje słowem "zatwierdzenia", przez co tytuł niniejszej Uchwały otrzymuje nastepujące brzmienie "w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka" .

2. W § 1 Uchwały Nr XIX/6/2008 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dn. 27.02.2008r. słowo "przyjmuje" zastepuje się słowem "zatwierdza", przez co otrzymuje on następujące brzmienie "zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Wólka stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały".

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


Rozplakatowano dnia 27 sierpnia 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sie 2010 13:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1683 razy