BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/60/2010

z dnia: 26 sierpnia 2010r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1


Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 351.079,98 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 145.590,00 zł
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 457.213,98 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 269.724,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
700-70005 § 0870
3 089 415,30
165 294,49
-
3 254 709,79
750-75056 § 2010
-
7 858,00
-
7 858,00
751-75107 § 2010
34 368,00
15 840,00
21 144,00
28 064,00
851-85195 § 6260
-
37 830,49
-
37 830,49
852-85213 § 2010
9 394,00
1 156,00
3 606,00
6 944,00
852-85214 § 2030
7 789,00
-
60 774,00
852-85219 § 2030
107 365,00
2 521,00
-
109 886,00
852-85295 § 2030
105 091,00
42 810,00
-
147 901,00
854-85415 § 2003
60 066,00
-
60 066,00
-
854-85415 § 2030
-
77 770,00
-
77 770,00
RAZEM:
3 493 488,30
351 079,98
145 590,00
3 671 963,28

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
700-70005 § 4260
-
5 000,00
-
5 000,00
700-70005 § 4580
22 205,80
10,00
-
22 215,80
700-70005 § 6060
50 000,00
45 114,00
-
95 114,00
700-70095 § 4580
-
1 700,00
-
1 700,00
750-75023 § 4580
-
100,00
-
100,00
750-75056 § 4010
-
6 449,00
-
6 449,00
750-75056 § 4110
-
1 216,00
-
1 216,00
750-75056 § 4120
-
193,00
-
193,00
751-75107 § 2010
21 144,00
-
21 144,00
-
751-75107 § 3030
-
15 840,00
-
15 840,00
754-75421 § 4300
15 000,00
2 000,00
-
17 000,00
851-85195 § 6050
-
75 660,98
-
75 668,98
852-85203 § 4300
-
20 000,00
-
20 000,00
852-85203 § 4330
20 000,00
-
20 000,00
-
852-85213 § 4130
13 042,00
1 156,00
3 606,00
10 592,00
852-85219 § 4010
175 151,00
2 521,00
-
177 672,00
852-85295 § 3110
76 000,00
37 555,00
-
113 555,00
852-85295 § 4210
5 000,00
5 255,00
-
10 255,00
852-88214 § 3110
125 283,22
-
60 774,00
64 509,22
854-85415 § 4240
-
17 704,00
-
17 704,00
900-90001 § 6060
-
20 000,00
-
20 000,00
900-90003 § 6060
-
50 000,00
-
50 000,00
900-90015 § 4580
-
500,00
-
500,00
921-92109 § 4280
641 800,00
164 200,00
-
806 000,00
921-92109 § 6220
275 200,00
-
75 200,00
200 000,00
921-92195 § 4210
50 000,00
-
30 000,00
20 000,00
921-92195 § 4300
80 000,00
-
59 000,00
21 000,00
926-92601 § 4260
-
3 000,00
-
3 000,00
926-92601 § 4580
-
40,00
-
40,00
RAZEM:
1 569 826,02
475 213,98
269 724,00
1 775 316,00

§ 2


W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 13.083.729,76 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały”.

§ 3


Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4


Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 30.101.312,21 zł
2. Plan wydatków ogółem 35.903.726,11 zł
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
* - rozplakatowano dnia 27 sierpnia 2010r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały LV/60/2010
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 26 sierpnia 2010r.


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2010r.


1. Na podstawie zawiadomienia nr DOL-0301-20/10 z dnia 15 czerwca 2010r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, Dyrektor tej Delegatury przyznał środki finansowe w rozdziale 75107 (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) łącznie w kwocie 7.920,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010r.
2. Na podstawie zawiadomienia nr DOL-0301-22/10 z dnia 28 czerwca 2010r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, Dyrektor tej Delegatury przyznał środki finansowe w rozdziale 75107 (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) łącznie w kwocie 7.920,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 04 lipca 2010r. (głosowanie ponowne).
3. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-226/10 z dnia 22 lipca 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, ze Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 103/2010 z dnia 21 lipca 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) w rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w § 2010 o kwotę 1.156,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego.
4. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-203/10 z dnia 08 lipca 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, ze Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 92/2010 z dnia 08 lipca 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 2.521,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), to jest na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010r. Środki pochodzą z 25 pozycji rezerw celowych budżetu państwa na 2010r.
5. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-184/10 z dnia 30 czerwca 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, ze Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 86/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. zwiększył dotację celową w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) w rozdziale 85415 ( pomoc materialna dla uczniów) o kwotę 17.704,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna”. Środki pochodzą z 26 pozycji rezerw celowych budżetu państwa na 2010r.
6. Na podstawie pisma Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca 2010r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przyznaje środki na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w kwocie 7.858,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia rachmistrzów. Powyższe środki wprowadza się do budżetu w dziale 750 (administracja publiczna) rozdział 75056 (spis powszechny i inne) w odpowiednich paragrafach wynikających z rodzaju dochodów i wydatków.
7. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-247/10 z dnia 05 sierpnia 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 115/2010 z dnia 04 sierpnia 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) w rozdziale 85295 (pozostała działalność) o kwotę 42.810,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.). Środki pochodzą z 27 pozycji rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010r.
8. W związku z porozumieniem pomiędzy Gmina Ruciane – Nida a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Rucianem – Nidzie oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/27/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnej stanowiącej własność Gminy Ruciane – Nida na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Rucianem – Nidzie, położone w Rucianem – Nidzie przy ul. Dworcowej, dokonana zostanie zamiana działek. Gminnej działki oznaczonej nr geod. 80/4 o pow. 655m2 na działki Parafii oznaczonej nr geod. 79/3 o pow. 348 m2, 79/4 o pow. 456 m2 i 79/6 o pow. 904 m2, wszystkie położone w Rucianem – Nidzie przy ul. Dworcowej. Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość działki gminnej oznaczonej nr geod. 80/4 na kwotę 44.457,00 zł , zaś działki Parafii oznaczone nr geod. 79/3, 79/4 i 79/6 łącznie na wartość 89.571,00 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność dopłaty na rzecz Parafii kwoty będącej różnicą wartości zamienianych działek w wysokości 45.114,00 zł. Po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność dwie przedmiotowe działki zostaną sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego, co spowoduje zwrot dopłaty. Stosowne zmiany poczyniono w załączniku o inwestycjach, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Na podstawie umowy Nr PCPR 8217-4/02/2010 zawartej pomiędzy Powiatem Piskim i Gminą Ruciane – Nida, w rozdziale 85195 (ochrona zdrowia – pozostała działalność) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych na terenie przychodni zdrowia” w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” na łączną kwotę 75.660,98 zł brutto. Na mocy ww. umowy Gmina Ruciane – Nida otrzyma ze środków PFRON dofinansowanie kwocie 37.830,49 zł. W ramach tego projektu zostanie zakupiona i zamontowana winda dla niepełnosprawnych umożliwiająca wjazd na piętro w przychodni oraz zostanie wybudowany podjazd dla niepełnosprawnych na zewnątrz budynku przychodni.
10. W związku z wnioskiem Dyrektora Domu Kultury w Rucianem – Nidzie z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie przesunięcia środków budżetowych w kwocie 75.200,00 zł pomiędzy paragrafami wydatków, przenosi się powyższą kwotę z § 6220 (dotacje na finansowanie i dofinansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych) do § 4280 (dotacja podmiotowa dla domu kultury) uznając wniosek za zasadny. Powyższa kwota została na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie Nr LI/16/2010 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r. przeniesiona z bieżącej działalności Domu Kultury w Rucianem – Nidzie do § 6220 jako zabezpieczenie środków na realizację projektu wyposażenia nonowybudowanej sali widowiskowej w związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków z zewnątrz. Projekt miał się zakończyć jeszcze w 2010r. co zapewniłoby zwrot zainwestowanych środków do budżetu Domu Kultury w Rucianem – Nidzie w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Z powody jednak opóźniających się procedur, projekt będzie realizowany dopiero w 2011r., zaś brak przedmiotowej kwoty w dotacji podstawowej Domu Kultury w Rucianem – Nidzie na 2010r. uniemożliwi normalne funkcjonowanie tej instytucji.
11. Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Kultury w Rucianem – Nidzie zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w rozdziale 92109 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy kultury, świetlice i kluby) o kwotę 89.000,00 zł. Zwiększenie dotacji dotyczy pokrycia wydatków związanych z przeprowadzonymi imprezami w okresie od 18 czerwca 2010r. do 14 sierpnia 2010r., takich jak „Piknik Rodzinny w Wygranych – 25 czerwca 2010r.”; „Piknik Rodzinny w Ukcie – 18 czerwca 2010r.”, „Dzień Wodnika w Krzyżach – 07 sierpnia 2010r.” oraz obchody „Dni Rucianego – Nida” w dniach 12-14 sierpnia 2010r. Na pokrycie ww. kwoty zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92195 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność) odpowiednio o kwotę: § 4210 o kwotę 30.000,00 zł i § 4300 o kwotę 59.000,00 zł.
12. Po analizie dochodów i wydatków za okres siedmiu miesięcy 2010r. do budżetu wprowadza się następujące zmiany:
 W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody na łączną kwotę 18 milionów złotych finansowanych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”, zachodzi konieczność zakupu minikoparki. Będzie ona niezbędna do wykonywania przyłączy do poszczególnych nieruchomości w miejscowościach wiejskich oraz dodatkowo zapewni możliwość natychmiastowego usuwania ewentualnych awarii na terenie całej Gminy Ruciane – Nida. W związku z powyższym, po stronie wydatków w rozdziale 90001 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup mini koparki wraz z przyczepą do jej transportu” na kwotę 20.000,00 zł.
 po stronie wydatków w rozdziale 90003 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oczyszczanie miast i wsi) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup pługopiaskarki” na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg gminnych. Zakup w miesiącach letnich pozwoli na oszczędności związane z posezonowymi obniżkami cen.
 po stronie wydatków w rozdziale 70095 (gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność) wprowadza się § 4580 (pozostałe odsetki) i zasila się go kwotą 1.600,00 zł z przeznaczeniem na opłatę odsetek od zaległych czynszów z gminnych mieszkań.
 po stronie wydatków w rozdziale 90015 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic placów i dróg) wprowadza się § 4580 (pozostałe odsetki) i zasila się kwotą 500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę odsetek.
 w związku z większą niż planowano sprzedażą mienia komunalnego, po stronie dochodów w rozdziale 70005 (gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów, budynków, lokali gminnych) o kwotę 165.294,49 zł.
 po stronie dochodów w rozdziale 85415 (edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów) uchwałą Nr LII/22/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r. omyłkowo (czeski błąd) wprowadzono kwotę 60.066,00 zł na § 2003 zamiast na 2030 – co koryguje się w bieżącej uchwale.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 6 wrz 2010 15:11
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2053 razy