BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/42/2003

z dnia: 29 kwietnia 2003r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane – Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala, co następuje:

§1


1.Postanawia się przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane – Nida, celem ustalenia zasad zagospodarowania zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym dla obszarów określonych na mapie stanowiących załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
2.Ustala się dominujące funkcje terenów określonych:
a) w załączniku nr 1 – utrzymanie funkcji turystyczno-wypoczynkowej oraz wprowadzenie funkcji usługowej i mieszkalno-pensjonatowej,
3.Ogólne zasady i intensywność nowego zagospodarowania określi „Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze”.

§2


Zakres ustaleń planu miejscowego winien obejmować co najmniej:
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
6) podziały przedmiotowego terenu na działki.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek


*rozplakatowano dnia 9 maja 2003r.
*mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 wrz 2010 13:28
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1663 razy