BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/50/2003

z dnia: 17 czerwca 2003r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr V/16/2002 z 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad poboru oraz inkasenta opłaty targowej na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala co następuje:

§1


W §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się inkasenta opłaty targowej w osobie:
a) Pana Jacka Walkowiaka – na targowisku miejskim w Nidzie,
b) Pani Jadwigi Łukaszewicz – na targowisku w Ukcie.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.*

*-rozplakatowano dn.: 24 czerwca 2003r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 wrz 2010 13:26
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1822 razy