BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/82/2010

z dnia: 28 października 2010r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:


§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 540.535,00 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 584.893,00 zł
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 44.358,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan
dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
700-70005 § 0870
3 368 522,29
266 963,00
-
3 635 485,29
750-75056 § 2010
7 858,00
1 500,00
-
9 358,00
751-75109 § 2010
-
40 764,00
-
40 764,00
758-75801 § 2920
5 678 148,00
92 519,00
-
5 770 667,00
801-80195 § 2030
-
190,00
-
190,00
852-85212 § 2010
2 636 182,00
31 495,00
-
2 667 677,00
852-85213 § 2010
11 407,00
154,00
-
11 561,00
852-85216 § 2030
30 913,00
10 181,00
-
41 094,00
852-85295 § 2030
147 901,00
2 740,00
-
150 641,00
853-85395 § 2007
553 050,16
47 187,75
-
600 237,91
853-85395 § 2009
72 951,59
8 327,25
-
81 278,84
853-85395 § 2009
77 770,00
38 514,00
-
116 284,00
RAZEM:
12 584 703,04
540 535,00
-
13 125 238,04

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan
dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
750-75056 § 3020
-
9 358,00
-
9 358,00
750-75056 § 4010
6 449,00
-
6 449,00
-
750-75056 § 4110
1 216,00
-
1 216,00
-
750-75056 § 4120
193,00
-
193,00
-
751-75109 § 3030
-
23 360,00
-
23 360,00
751-75109 § 4210
-
5 265,00
-
5 265,00
751-75109 § 4300
-
8 500,00
-
8 500,00
751-75109 § 4410
-
3 639,00
-
3 639,00
801-80101 § 4010
2 220 600,00
71 363,00
-
2 291 963,00
801-80101 § 4110
391 900,00
11 925,00
-
403 825,00
801-80101 § 4120
63 600,00
1 748,00
-
65 348,00
801-80101 § 4210
132 500,00
10 500,00
-
143 000,00
801-80101 § 4240
18 000,00
32 519,00
-
50 519,00
801-80101 § 4260
83 100,00
13 854,00
-
96 954,00
801-80101 § 4270
40 500,00
50 000,00
-
90 500,00
801-80104 § 4010
585 400,00
12 199,00
-
597 599,00
801-80104 § 4110
101 700,00
2 038,00
-
103 738,00
801-80104 § 4120
16 600,00
299,00
-
16 899,00
801-80110 § 4010
1 844 100,00
78 353,00
-
1 922 453,00
801-80110 § 4110
317 000,00
13 093,00
-
330 093,00
801-80110 § 4120
52 400,00
1 920,00
-
54 320,00
801-80110 § 4240
2 000,00
10 000,00
-
12 000,00
801-80110 § 4260
54 800,00
8 500,00
-
63 300,00
801-80110 § 4440
85 600,00
1 000,00
-
86 600,00
801-80113 § 4300
534 900,00
10 084,00
-
544 984,00
801-80195 § 4300
-
190,00
-
190,00
852-85212 § 3110
2 508 082,00
31 495,00
-
2 539 577,00
852-85213 § 4130
15 305,00
154,00
-
15 459,00
852-85216 § 3110
30 913,00
10 181,00
-
41 094,00
852-85295 § 3110
209 891,00
2 740,00
-
212 631,00
853-85395 § 4017
80 621,96
-
26 400,00
54 221,96
853-85395 § 4177
299 459,95
32 790,00
-
332 249,95
853-85395 § 4217
27 971,01
10 342,75
-
38 313,76
853-85395 § 4219
63 306,07
8 327,25
-
71 633,32
853-85395 § 4247
-
2 855,00
-
2 855,00
853-85395 § 4307
114 129,04
1 200,00
-
115 329,04
853-85395 § 4307
114 129,04
26 400,00
-
140 529,04
854-85401 § 4010
227 100,00
2 594,00
-
229 694,00
854-85401 § 4110
38 800,00
433,00
-
39 233,00
854-85401 § 4120
7 000,00
64,00
-
7 064,00
854-85415 § 3260
75 083,00
60 444,00
-
135 527,00
854-85415 § 4240
17 704,00
2 566,00
-
20 270,00
921-92109 § 2480
806 000,00
10 100,00
-
816 100,00
921-92195 § 4300
21 000,00
-
10 100,00
10 900,00
926-92695 § 4430
1 500,00
2 500,00
-
4 000,00
RAZEM:
11 210 553,07
584 893,00
44 358,00
11 751 088,07

§ 2

W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9.349.067,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 30.765.818,25 zł
2. Plan wydatków ogółem 36.568.232,15 zł
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
* - rozplakatowano dnia 2 listopada 2010r.

Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 28 października 2010r.


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2010r.

1. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-347/10 z dnia 24 września 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, ze Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 151/2010 z dnia 24 września 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) w rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) w § 2030 o kwotę 2.566,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna”. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2010r.
2. Na podstawie zawiadomienie Nr FB.I.3011–0002-398/10 z dnia 15 października 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 172/2010 z dnia 15 października 2010r., na wniosek Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85415 (edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów) o kwotę 35.948,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Do przyznanej dotacji mają zastosowanie przepisy art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), który mówi, że „Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba, ze odrębne ustawy stanowią inaczej”. W tym przypadku odrębne przepisy nie mają zastosowania i Gmina Ruciane – Nida ustala na ww. cel środki własne w wysokości 24.496,00 zł.
3. Na podstawie pisma Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zwiększa środki na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych. Powyższe środki wprowadza się do budżetu w dziale 750 (administracja publiczna) rozdział 75056 (spis powszechny i inne) w odpowiednich paragrafach wynikających z rodzaju dochodów i wydatków.
4. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-362/10 z dnia 04 października 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, ze Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 161/2010 z dnia 04 października 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 (oświata i wychowanie) rozdział 80195 (pozostała działalność) § 2030 o kwotę 190,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Środki pochodzą z pozycji 10 rezerwy celowej budżetu państwa na 2010r.
5. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-405/10 z dnia 15 października 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 174/2010 z dnia 15 października 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) w rozdziale 85295 (pozostała działalność) o kwotę 2.740,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.). Środki pochodzą z 27 pozycji rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010r.
6. Na wniosek Kierownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli Nr PL.III.-1226-6/2010r. z dnia 12 października 2010r. o zwiększenie środków w planie wydatków z przeznaczeniem na płace i pochodne dla nauczycieli w szkołach podstawowych kwocie 85.036,00 zł , w przedszkolach o 14.536,00 zł oraz w gimnazjum o kwotę 93.366,00 zł oraz na opłaty za energie elektryczną w kwocie 22.354,00 zł oraz na remonty bieżące gimbusa na kwotę 10.084,00 zł. Środki na zwiększenie wydatków pochodzą ze zwiększonych wpływów z tyt. sprzedaży mienia komunalnego w 2010r.
7. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-397/10 z dnia 13 października 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 171/2010 z dnia 13 października 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) rozdział 85216 (zasiłki stałe) w § 2030 o kwotę 10.181,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
8. W dniu 21 października 2010r. została podpisana umowa Nr POKL.09.01.02-28-028/10 wprowadzająca w życie projekt unijny pn. „W stronę dobrej szkoły III” obejmujący swym działaniem Szkołę Podstawową w Ukcie, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Na podstawie powyższej umowy Gmina Ruciane – Nida otrzyma w latach 2010 – 2012 łącznie 265.385,00 zł w 4 transzach (I transza – 55.515,00 zł; II transza – 101.771,25 zł; III transza – 37.778,75 zł; IV transza – 70.320,00 zł). W związku z otrzymaniem I transzy wprowadza się do budżetu środki w kwocie 55.515,00 zł z przeznaczeniem na realizację tego programu. Odpowiednie zmiany wprowadza się również po stronie wydatków w rozdziale 85395 (pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność).
9. Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Kultury w Rucianem – Nidzie zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w rozdziale 92109 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy kultury, świetlice i kluby) o kwotę 10.100,00 zł. Zwiększenie dotacji dotyczy pokrycia wydatków związanych z przeprowadzoną imprezą 14 sierpnia 2010r. pod nazwą „Święto Konika Polskiego w Wojnowie” oraz wydatków z tytułu opłat ZAIKS wynikających z ustawy prawa autorskie za przeprowadzone imprezy związane z obchodami „Dni Rucianego – Nidy” w 2010r. Na pokrycie ww. kwoty zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92195 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność) odpowiednio o kwotę: § 4300 o kwotę 10.100,00 zł.
10. Na podstawie zawiadomienia nr DOL-0301-26/10 z dnia 12 października 2010r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, Dyrektor tej Delegatury przyznał środki finansowe w rozdziale 75109 (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) łącznie w kwocie 40.764,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
11. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-419/10 z dnia 18 października 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 183/2010 z dnia 18 października 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) w następujących rozdziałach:
a. w rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w § 2010 o kwotę 31.495,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz 992 z późn. zm.). Środki pochodzą z poz. 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2010r.
b. w rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane dla osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej) w § 2010 o kwotę 154,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027, z późn.zm.) Środki pochodzą z poz. 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2010r.
12. Na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2010r. , znak ST5/4822/30g/BKU/10 oraz zawiadomienia znak ST5/4822/29g/BKU/10 Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Ruciane – Nida łącznie o kwotę 92.519,00 zł z przeznaczeniem na:
a. dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne – 42.519,00 zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem – Nidzie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem – Nidzie oraz Szkoły Podstawowej w Ukcie;
b. dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – 50.000,00 zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem – Nidzie oraz Szkoły Podstawowej w Ukcie.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 lis 2010 10:12
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1934 razy