BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII/91/2010

z dnia: 09 listopada 2010r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 139.104,92 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 165.167,96 zł
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 26.063,04 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan
dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
010-01095 § 2010
54 399,10
52 484,92
-
106 884,02
700-70005 § 0470
120 000,00
8 000,00
-
128 000,00
750-75023 § 0690
50 000,00
22 000,00
-
72 000,00
756-75616 § 0500
200 000,00
9 000,00
-
209 000,00
756-75621 § 0020
29 835,00
35 000,00
-
64 835,00
801-80101 § 0830
12 000,00
12 620,00
-
24 620,00
RAZEM:
466 234,10
139 104,92
-
605 339,02

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan
dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
010-01095 § 4170
1 066,65
1 029,12
-
2 095,77
010-01095 § 4430
53 332,45
51 455,80
-
104 788,25
630-63001 § 4580
-
5,00
-
5,00
700-70005 § 4580
22 215,80
400,00
-
22 615,80
750-75095 § 4300
107 000,00
5 540,00
-
112 540,00
750-75095 § 4580
-
5,00
-
5,00
801-80101 § 4210
143 000,00
3 000,00
-
146 000,00
801-80101 § 4410
6 500,00
-
3 000,00
3 500,00
801-80104 § 4270
10 000,00
500,00
-
10 500,00
801-80104 § 4410
1 000,00
-
500,00
500,00
801-80110 § 4270
35 000,00
8 160,00
-
43 160,00
801-80110 § 4300
26 500,00
4 460,00
-
30 960,00
801-80146 § 4300
35 300,00
3 000,00
-
38 300,00
801-80146 § 4410
6 000,00
-
3 000,00
3 000,00
852-85202 § 4330
296 800,00
-
11 600,00
285 200,00
852-85212 § 4010
47 572,00
3 600,00
-
51 172,00
852-85212 § 4110
30 728,00
6 200,00
-
36 928,00
852-85212 § 4120
1 300,00
100,00
-
1 400,00
852-85212 § 4300
34 000,00
-
4 300,00
29 700,00
852-85212 § 4750
1 000,00
3 000,00
-
4 000,00
852-85219 § 4300
6 200,00
3 000,00
-
9 200,00
852-85295 § 3110
212 631,00
3 663,04
-
216 294,04
852-85295 § 4210
15 510,00
-
3 663,04
11 846,96
900-90002 § 2650
30 000,00
68 000,00
-
98 000,00
900-90015 § 4580
500,00
50,00
-
550,00
RAZEM:
1 123 155,90
165 167,96
26 063,04
1 262 260,82

§ 2


Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3


Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 30.765.818,25 zł
2. Plan wydatków ogółem 36.568.232,15 zł

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange* - rozplakatowano dnia 12 listopada 2010r.

Załącznik do Uchwały LVIII/91/2010
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 9 listopada 2010r.


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2010r.

1. Na podstawie zawiadomienia z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I3011-0002-426/10 z dnia 26 października 2010r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją Nr 188/2010 z dnia 26 października 2010r. zwiększył dotację celową w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność) w § 2010 w kwocie 52.484,92 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w drugim okresie płatniczym 2010r., z tego na:
 pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę – kwotę 1.029,12 zł;
 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 51.455,80 zł.
Środki pochodzą z poz. 7 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010r. Podziału dotacji na poszczególne gminy dokonano zgodnie z propozycją Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Na podstawie wniosku z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie wprowadza się zmiany do budżetu w obrębie działu 852 (pomoc społeczna) polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami wydatków w łącznej kwocie 19.563,04 zł.
3. Na podstawie wniosku Nr Z.E.Ob.Szk.i Przedszk. Pl.III.-1226-10/2010r. Kierownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem – Nidzie wprowadza się zmiany do budżetu w obrębie działu 801 (oświata i wychowanie) polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami wydatków w łącznej kwocie 6.500,00 zł.
4. Na podstawie wniosku Nr Z.E.Ob.Szk.i Przedszk. Pl.III.-1226-11/2010r. Kierownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem – Nidzie zwiększa się paragraf 4300 w rozdziale 80110 (oświata i wychowanie – gimnazja) o kwotę 4.460,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych przez Gimnazjum w okresie pobytu młodzieży niemieckiej w ramach wymiany młodzieży w okresie od 02 do 08 czerwca 2010r. Środki na powyższy cel pochodzą ze zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, w tym hali sportowej w okresie wakacji.
5. Na podstawie wniosku Nr Z.E.Ob.Szk.i Przedszk. Pl.III.-1226-12/2010r. Kierownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i przedszkoli w Rucianem – Nidzie zwiększa się paragraf 4270 w rozdziale 80110 (oświata i wychowanie – gimnazja) o kwotę 8.160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokończenia remontów w łazienkach w budynku Gimnazjum, ponieważ wcześniej zaplanowane kwoty na remont są niewystarczające. Środki na powyższy cel pochodzą ze zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, w tym hali sportowej w okresie wakacji.
6. Na podstawie wniosku Kierownika Zakładu Usług Komunalnych o przyznanie dotacji przedmiotowej jako dopłaty do 1 tony nieczystości stałych, przyjętych na wysypisko w Wólce w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 października 2010r. w ilości 1.752,50 ton, wprowadza się do budżetu kwotę dotacji w wysokości 68.000,00 zł w rozdziale 90002 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami. Dotację skalkulowano jako iloczyn ilości ton nieczystości stałych za dany okres i różnicy w stawce pomiędzy stawką wynikającą z kalkulacji (189,94 zł brutto) a stawką przyjętą dla odbiorcy usług (134,12 zł brutto), tj. 1.752,50 T x (189,94 zł - 134,12 zł) = 97.824,55 zł – 30.000,00 zł (dotacja przekazana w maju) = 67.824,55 zł ≈ 68.000,00 zł.
7. Po analizie wykonania budżetu za okres 10 miesięcy, do budżetu wprowadza się następujące zmiany:
 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 § 0500 – o kwotę 9.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych;
 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0020 – o kwotę 35.000,00 zł – zwiększone wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 § 0470 o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów za użytkowanie wieczyste;
 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75023 § 0690 z tytułu większych wpływów z różnych opłat (za tablice reklamowe) o kwotę 22.000,00 zł;
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 gru 2010 11:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1824 razy