BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

III/4/2010

z dnia: 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-NIda.
Na podstawie art.4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) oraz § 3 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 398 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.900,00zł. brutto,

- dodatek funkcyjny w kwocie 1.500,00 zł. brutto,

- dodatek specjalny 25 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku fyunkcyjnego

tj. 1.600,00zł. brutto,

- dodatek za wysługę lat 20 % wynagrodzenia zasadniczago tj. 980,00 zł. brutto.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXII/45/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 maja 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 17 grudnia 2010r. i podlega rozplakatowaniu*).

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk*) rozplakatowano dnia 31 grudnia 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sty 2011 10:12
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1784 razy