BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

V/12/2011

z dnia: 28 lutego 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane – Nida na lata 2011– 2019
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:


§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011–2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida do:
a. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
b. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 mar 2011 14:00
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1799 razy