BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/55/2004

z dnia: 16 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy: 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 799.652,00zł 2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 91.983,00zł 3. Zwiększyć plan wydatków wydatków kwotę 649.036,00 zł 4. Zmniejszyć plan wydatków wydatków kwotę 91.983,00 zł
  1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:

Klasyfikacja budżetowa

(dział, rozdział,

paragraf)

Plan

dotychczasowy

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan

po zmianach

758-75805§2920

-

150 616,00

150 616,00

852-85212§2010

-

530 454,00

530 454,00

852-85214§2010

117 000,00

98 746,00

42 548,00

173 198,00

852-85212§6310

4 035,00

5 379,00

9 414,00

852-85216§2010

56 000,00

49 435,00

6 565,00

751-75113§ 2010

-

13 164,00

13 164,00

801-80101§ 2030

-

1 293,00

1 293,00

RAZEM :

177 035,00

799 652,00

91 983,00

884 704,00

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa

(dział, rozdział,

paragraf)

Plan

dotychczasowy

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan

po zmianach

852-85212§4010

-

520,00

520,00

852-85212§4110

-

99,00

99,00

852-85212§4120

-

30,00

30,00

852-85212§4300

-

1 002,00

1 002,00

852-85212§3110

-

528 803,00

528 803,00

852-85216§6050

4 035,00

5 379,00

9 414,00

852-85214§3110

247 000,00

98 746,00

42 548,00

303 198,00

852-85216§3110

56 000,00

49 435,00

6 565,00

751-75113§3030

-

8 400,00

8 400,00

751-75113§ 4210

-

1 764,00

1 764,00

751-75113§ 4300

-

3 000,00

3 000,00

801-80101§ 4210

-

1 293,00

1 293,00

RAZEM :

307 035,00

649 036,00

91 983,00

864 088,00
§ 2

§ 2 pkt 2 ppkt 1 liter a) uchwały nr XIX/13/2004 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.303.876,00 zł.


§ 3

§ 3 uchwały nr XIX/13/2004 Rady Miejskiej z dnia 16 marca r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. otrzymuje brzmienie: „Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.081.824,00 zł są przychody pochodzące z: pożyczek w kwocie 2.950.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 4

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem 15.084.365,00 zł 2. Plan wydatków ogółem 16.166.189,00 zł


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega rozplakatowaniu*. * - rozplakatowano dnia 21 czerwca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/55/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16 czerwca 2004 r.Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2004 r. 1. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/144/2004 z dnia 24 maja 2004r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 64/2004 z dnia 24 maja 2004r. zwiększył dotację celową o kwotę 1.002,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych. Środki te pochodzą z ogólnej rezerwy budżetowej.

2. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/145/2004 z dnia 25 maja 2004r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 64/2004 z dnia 24 maja 2004r. zwiększył dotację celową o kwotę 1.043,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osoby uczącej się – dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

3. Na podstawie zawiadomienia nr DOL 3101-7/04 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Olsztynie, Dyrektor delegatury przyznał dotację w kwocie 4.764,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

4. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/129/2004 z dnia 12 maja 2004r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 59/2004 z dnia 12 maja 2004r. zwiększył dotację celową o kwotę 1,293,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł- dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawo- wych w roku szkolnym 2004/2005.

5. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/110/2004 z dnia 20 kwietnia 2004r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 51/2004 z dnia 20 kwietnia 2004r. zwiększył dotację celową o kwotę 104.774,00 zł – z przeznaczeniem na:

- kwota 98.746,00 zł – na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, w tym głównie na wypłaty zasiłków obligatoryjnych;
- kwota 649,00 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy wypłacie zasiłków;
- kwota 5.379.00 zł – organizację w gminach nowych stanowisk pracy poprzez zakup sprzętu komputerowego komputerowego oprogramowania posiada- jącego homologację.

6. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/126/2004 z dnia 06 maja 2004r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 58/2004 z dnia 06 maja 2004r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 polegających na:

- zmniejszeniu dotacji o kwotę 42.548,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
- zmniejszeniu dotacji o kwotę 49.435,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych;
- zwiększeniu dotacji o kwotę 122.760,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;

7. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/136/2004 z dnia 14 maja 2004r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 62/2004 z dnia 14 maja 2004r. zwiększył dotację celową o kwotę 719,00 zł – z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

8. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25 maja 2004 r. Minister Finansów zawiadomił, że została wyliczona część rekompensująca subwencji ogólnej w kwocie 150.616,00 zł. Powyższa kwota zasili dochody zmniejszając jednocześnie deficyt budżetowy.

9. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/172/2004 z dnia 6 czerwca 2004r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 73/2004 z dnia 9 czerwca 2004r. zwiększył dotację celową o kwotę 405.000,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb Gminy w zakresie realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o oświadczeniach rodzinnych za okres maj – czerwiec 2004r.
10. Na podstawie zawiadomienia nr DOL 3101-8/04 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Olsztynie, Dyrektor delegatury przyznał dotację w kwocie 8.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodowych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Załącznik nr 2 Do uchwały Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie nr XXI/55/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowe w 2004 r. w złotych

L.p.

Treść

Klasyfikacja

przychodów

i rozchodów

Plan na 2004 r.

1

2

3

5

1.

Planowane dochody

15 084 365,00

2.

Planowane wydatki

16 166 189,00

Nadwyżka (1-2)

Deficyt (1-2)

1 081 824,00

I.

Finansowanie

Przychody ogółem:

2 950 320,00

1.

Kredyty zaciągane w bankach krajowych

§ 952

2.

Pożyczki (uzyskane)

§ 952

950 320,00

3.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 955

4.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ od 941 do944

5.

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.

§ 911

7.

Sprzedaż papierów wartościowych

§ 931

8.

Inne źródła(pożyczka z budżetu państwa na podstawie programu naprawczego złożonego do Ministerstwa Finansów na koniec (2003 r.)

2 000 000,00

Rozchody ogółem:

1 717 880,00

1.

Spłata kredytu

§ 992

432 000,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

885 880,00

3.

Pożyczki udzielone

§ 991

4.

Lokaty w bankach

§ 994

5.

Wykup papierów wartościowych

§ 982

6.

Wykup obligacji samorządowych

§ 971

400 000,00

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

*)dotyczy tylko projektu

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 sty 2007 22:50
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2263 razy