BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/25/2011

z dnia: 30 marca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat nieruchomości gruntowej ozn. ewid. nr 119/5, o pow. 1488 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.


Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Kukiełko- x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 5 kwietnia 2011 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 kwi 2011 12:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1795 razy