BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/58/2004

z dnia: 16 czerwca 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida położonej w Wygrynach .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) tekst jednolity – Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543, zm. z 2001 roku Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 roku Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 roku Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 i 721) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, ozn. Nr geod. 194/3, o pow. 2.104 m2, , stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, położonej w Ukcie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. * .

* - rozplakatowano dnia 21 czerwca 2004 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 sty 2007 22:49
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2189 razy