BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/61/2004

z dnia: 27 lipca 2004 r.
w sprawie: W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzypowiatowego porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia zadań publicznych publicznych zakresie udzielania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego) oraz przyjęcia regulaminu w sprawie udzielania tych stypendiów.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim w zakresie udzielania stypendiów uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego) oraz w zakresie udzielania stypendiów studentom szkół wyższych, zameldowanych na stałe na terenie Gminy Ruciane-Nida.


§ 2

Wyrażenie zgody dotyczy powierzenia prowadzenia zadania publicznego określonego w § 1 w imieniu i na rzecz Gminy Ruciane-Nida – Powiatowi Piskiemu.


§ 3

Przyjmuje się regulamin udzielania stypendiów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem treści § 3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/61/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 27 lipca 2004 r.
REGULAMIN

w sprawie przyznawania stypendiów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego- Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego), prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Pisz.


§ 1

Regulamin dotyczy uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich (stałe zameldowanie), podejmujących naukę lub uczących się w szkole ponadgimnazjalnej, prowadzonej lub dotowanej przez Powiat Pisz, umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego).


§ 2

1. Za uczniów pochodzących z rodzin znajdujących znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się uczniów uczniów dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych, zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255). 2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z zachowaniem powyższego warunku jest ustalany corocznie w Ramowym Planie Realizacji Działania przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


§ 3

Za obszary wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców oraz miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.


§ 4

1. Stypendia przyznawane są na czas trwania nauki w danym roku szkolnym, nie dłużej niż 10 miesięcy . 2. Stypendia przyznawane są pod warunkiem uzyskania przez Powiat Piski środków finansowych na ten cel.


§ 5

1. stypendia przyznawane są w formie rzeczowej, w maksymalnej wysokości 250 zł. w skali miesiąca w formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów związanych z nauką w danym roku szkolnym. 2. Stypendia przyznaje się na: 1/ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 2/ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot. 3/ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, 4/ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 5/ całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, 6/ inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę. 3. Decyzje o wyborze wyżej wymienionych świadczeń podejmuje stypendysta (zgodnie ze złożonym wnioskiem).


§ 6

1. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium składa wniosek do szkoły, który jest uczniem. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach (za rok ubiegły) wszystkich członów rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. lub / i zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych oraz inne dokumenty (zaświadczenia, decyzje) potwierdzające uzyskane dochody).


§ 7

Dochód na osobę w rodzinie (netto) oznacza dochód rodziny (netto) podzielony przez liczbę osób w rodzinie.


§ 8

1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dokonuje komisja stypendialna powołana przez dyrektora szkoły. 2. O podziale środków i wysokości stypendiów decyduje Zarząd Powiatu Pisz. 3. Komisja stypendialna pracuje w oparciu o regulamin pracy komisji przyjęty przez radę pedagogiczną.


§ 9

Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 sty 2007 22:49
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2354 razy