BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/62/2004

z dnia: 27 lipca 2004 r.
w sprawie: zmian w statucie Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 117 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr X/46/2003 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida wprowadza się następujące zmiany:

I. 1. w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Herbem Gminy jest tarcza przedstawiająca na niebieskim tle: fabrykę z kominem koloru złotego, smugę dymu koloru białego, białą żaglówkę ze złotym paskiem na burcie i zielony liść. Wzór herbu określa Załącznik Nr 3 do Statutu”.

2. w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Flagą Gminy jest biała flaga z umiejscowionym na środku herbem gminy. Wzór flagi określa Załącznik Nr 4 do Statutu. Pozostałe załączniki zmieniają kolejną numerację.

3. w § 6 wprowadza się pkt 3 następującym brzmieniu:

„3. Zasady używania herbu i flagi oraz insygniów władzy określa Rada w odrębnej uchwale.

II. W Załączniku Nr 2 do Statutu – Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy skreśla się pkt 8, 10, 11 i 13.

III. Załączniku Nr 4 do Statutu – Wykaz jednostek pomocniczych Gminy po pkt 11 dodaje się sołectwo Nowa Ukta, a pozostałe punkty zmieniają kolejną numerację.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Załącznik Nr 2 do Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida


WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY

1. Dom Kultury
2. Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie
4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie
5. Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie
6. Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie.
- Liceum Samorządowe w Rucianem-Nidzie
- Gimnazjum Publiczne w Rucianem-Nidzie
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie
8. Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie
9. Szkoła Podstawowa w Ukcie
10 Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie
11 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Rucianem-NidzieZałącznik Nr 5 do Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida


WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

1. Sołectwo Gałkowo
2. Sołectwo Iznota
3. Sołectwo Karwica
4. Sołectwo Końcewo
5. Sołectwo Krzyże
6. Sołectwo Niedźwiedzi Róg
7. Sołectwo Onufryjewo
8. Sołectwo Osiniak
9. Sołectwo Szeroki Bór
10. Sołectwo Śwignajno
11. Sołectwo Ukta
12. Sołectwo Nowa Ukta
13. Sołectwo Wejsuny
14. Sołectwo Wojnowo
15. Sołectwo Wólka
16. Sołectwo Wygrany
17. Komitet Osiedlowy Samorządu Mieszkańców Nr 1 w Rucianem-Nidzie
18. Komitet Osiedlowy Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Rucianem-Nidzie
19. Komitet Osiedlowy Samorządu Mieszkańców Nr3 w Rucianem-Nidzie
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 sty 2007 22:49
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2103 razy