BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w godzinach pracy urzędu
tel. 874254450

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwałach Rady Miasta i Gminy Ruciane-Nida, niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.
2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorcy
3. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
4. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku (w przypadku zlokalizowania punktu sprzedaży w budynku wielorodzinnym mieszkalnym),
5. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Gdzie odebrać formularze:

Pokój 12/13 lub pobrać z załącznika poniżej

Opłaty:

Na mocy art. 111 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się opłatę, która wnoszona jest na rachunek Gminy Ruciane-Nida - Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Rucianem-Nidzie nr konta 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego ( art. 111 ust. 7 ustawy). W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (do opłaty tej nie stosuje się opłat ratalnych).
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim ( art. 111 ust. 4 ).
Opłatę za korzystanie z zezwolenia (za dany rok kalendarzowy), wylicza się według następującego przelicznika:
- jeżeli w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37 500zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37 500zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77 000zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi się opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wymienionej wyżej wartości, wnoszą opłatę podstawową, jak:
525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
2 100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Rozpatrzenie sprawy, przekazanie wniosku do rozpatrzenia dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rucianem-Nidzie, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, (czas rozpatrzenia w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Miasta i Gminy Ruciane-Nida przy Aleja Wczasów 4, I piętro, pok 12/13
Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.

Podstawa prawna:

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487)

Opracował

Ilona Makowiecka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Ilona Makowiecka

Data sporządzenia

środa, 26 sie 2015 10:45

Data zatwierdzenia

czwartek, 31 maj 2012 11:20
Data dodania: środa, 26 sie 2015 10:45
Data upublicznienia: czwartek, 31 maj 2012 11:20
Opublikował(a): Anna Krupa
Zaakceptował(a): Anna Krupa
Artykuł był czytany: 2227 razy