BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansowy, Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokój nr12/13, tel. 087 4254450.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych od wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Gdzie odebrać formularze:

Referat Finansowy, Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokój nr12/13, tel. 087 4254450

Opłaty:

1. 50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
2. 25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotycząca rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej wpisem).
3. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wpis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
4. zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy opłaty urzędowe dokonywane w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001.
5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
6. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a) jednostki budżetowe;
b) jednostki samorządu terytorialnego;
c) organizacje pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatna działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
d) osoby, które składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wpis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływy wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządu Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

Brak.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Opracował

Magda Ochenkowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magda Ochenkowska

Data sporządzenia

środa, 26 sie 2015 10:50

Data zatwierdzenia

czwartek, 31 maj 2012 11:18
Pliki do pobrania:
Data dodania: środa, 26 sie 2015 10:50
Data upublicznienia: czwartek, 31 maj 2012 11:18
Opublikował(a): Anna Krupa
Zaakceptował(a): Anna Krupa
Artykuł był czytany: 1916 razy