BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o wydanie zaświadczenia do KRUS-potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w godzinach pracy urzędu,
pokój nr 2
tel. 87 425-44-52

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida informuje, że od dnia 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U.2020, poz.174).

Działając na mocy art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 tej ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:
a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.
W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy.

Wymagane dokumenty

1. Oryginał umowy dzierżawy,
2. Oświadczenie wydzierżawiającego (wzór 1 do wniosku),
3. Klauzula informacyjna RODO (wzór 2 do wniosku).

Opłaty:

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2019, poz. 1000 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Na wydanie przedmiotowego zaświadczenia Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida ma 7 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Na podstawie ww. przepisów wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

Opracował

Bartosz Moroz

Data sporządzenia

poniedziałek, 1 lut 2021 10:54

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 1 lut 2021 11:07
Data dodania: poniedziałek, 1 lut 2021 10:54
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 lut 2021 11:07
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 42 razy