BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata miejscowa

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY W RUCIANEM - NIDZIE, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 425 44 50, pokój nr. 12-13

Opłaty:

Uchwałą Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XVI/129/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku, na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida wprowadzono opłatę miejscową.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida opłata miejscowa wynosi 2 zł. Opłata ta naliczana jest od każdej osoby fizycznej, przebywającej na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Opłata miejscowa pobierana jest na terenie miejscowości określonych w uchwale Nr XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2013 r., poz. 95), tj.: Bartlewo, Borek, Gałkowo, Gąsior, Głodowo, Iwanowo, Iznota, Jeleń, Kadzidłowo, Kamień, Karwica, Karwica Mazurska, Kokoszka, Końcewo, Kończewo, Krzyże, Lipnik, Lisiczyn, Ładne Pole, Majdan, Maskulińskie, Niedźwiedzi Róg, Nowa Ukta, Oko, Onufryjewo, Osiniak-Piotrowo, Piaski, Pieczysko, Popielno, Pranie, Ruciane-Nida, Ruczaj, Szeroki Bór, Śwignajno Małe, Śwignajno Wielkie, Ukta, Warnowo, Wejsuny, Wejsuny Leśniczówka, Wierzba, Wojnowo, Wólka, Wygryny, Wypad, Zakątki, Zameczek, Zamordeje, Zaroślak, Zdrożno.

Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, domy wypoczynkowe, schroniska, porty, obozowiska turystyczne, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne, wynajmujące domy letniskowe.

Inkasenci mają obowiązek odbioru w Urzędzie kwitariusza oraz poboru opłaty miejscowej od każdej osoby spełniającej warunki a także odprowadzania jej na rachunek Gminy w okresach miesięcznych, w terminie do 5 każdego następnego miesiąca, za miesiąc
w którym została pobrana.

Inkasentom przysługuje wynagrodzenie:
1) w wysokości 20% sumy zainkasowanych opłat w portach i na polach namiotowych,
2) w wysokości 10% sumy zainkasowanych opłat w pozostałych miejscach poboru.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty miejscowej nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób niewidomych i ich przewodników;
3) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
4) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Środki finansowe zebrane na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu opłaty miejscowej, przeznaczane będą sukcesywnie na polepszenie warunków turystycznych oraz bytowych t.j.: zakup ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych oraz na potrzeby oczyszczania miasta czy utrzymania zieleni.

Inne wskazówki, uwagi:

Opłata miejscowa płatna jest z góry za cały okres w pierwszym dniu pobytu. Oplata jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w miejscowościach położonych na terenie Gminy
Ruciane-Nida. Opłatę pobierają od osób przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych,
schroniskach, obozowiskach turystycznych i podobnych zakładach kierownicy tych zakładów lub wyznaczeni przez nich pracownicy jako inkasenci. Inkasentom za pobór opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie:
a)w wysokości 10% sumy zainkasowanych opłat;
b)w wysokości 20% sumy zainkasowanych opłat na polach namiotowych.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.),
- Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2013 r., poz. 95),

- Uchwała nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. poz. 5009)

Opracował

Magda Ochenkowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magda Ochenkowska

Data sporządzenia

środa, 30 gru 2015 12:20

Data zatwierdzenia

środa, 3 wrz 2003 12:32
Data dodania: środa, 30 gru 2015 12:20
Data upublicznienia: środa, 3 wrz 2003 12:32
Opublikował(a): Piotr Feliński
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3284 razy
Ilość edycji: 1