BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansowy, Urzad Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokój nr12/13, tel. 087 4254450.

Wymagane dokumenty

1. wniosek o udzielenie zezwolenia, który winien zawierać :
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego nr identyfikacji podatkowej NIP


- kserokopia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu w zakresie usuwania odpadów stałych lub ciekłych


- określenie przedmiotu i obszaru działalności
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności objętej wnioskiem (załączyć wykaz sprzętu i środków technicznych, oraz ksero dowodów rejestracyjnych)
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia (podać termin rozpoczęcia i zakończenia działalności)


2. przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (ksero umowy o składowaniu odpadów komunalnych)
3. przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną (ksero umowy na odbiór nieczystości płynnych przez
zlewnię)


4.przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych lub stwierdzające stan zaległości (druk z Urzędu Skarbowego)


5. przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (druk z ZUS-u)

Gdzie odebrać formularze:

Referat Finansowy, Urzad Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokój nr12/13, tel. 087 4254450.

Opłaty:

opłata skarbowa w wysokości - 107,00 zł – wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zmianami – część III „Wydawanie zezwolenia” pkt 41 i 42)

opłaty urzędowe dokonywane w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001, z dopiskiem za wydanie zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

30 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne wskazówki, uwagi:

Wypełniony wniosek sprawdzony zostaje z wymaganiami formalno – prawnymi, następnie przygotowywane jest zezwolenie . W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia .

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.z 2005r. Dz.U. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.)

Opracował

Magda Ochenkowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magda Ochenkowska

Data sporządzenia

środa, 26 sie 2015 10:26

Data zatwierdzenia

środa, 24 lut 2010 11:51
Data dodania: środa, 26 sie 2015 10:26
Data upublicznienia: środa, 24 lut 2010 11:51
Opublikował(a): Anna Krupa
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2755 razy