BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje Burmistrza

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza należy w szczególności (art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):
 1. Przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej.
 2. Określanie sposobu wykonywania uchwał.
 3. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 4. Wykonywanie budżetu.
 5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Poza tym Burmistrz:

 1. Kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art. 31 ww. ustawy).
 2. Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy (art. 31 a).
 3. Może zarządzić ewakuacją z obszarów bezpośrednio zagrożonych (art. 31 b).
 4. Jest kierownikiem Urzędu Miasta i w drodze zarządzenia nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych (art. 33).
 5. Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 39).
 6. Może wydać przepisy porządkowe, w przypadkach niecierpiących zwłoki (art. 41 ust. 2).
 7. Jednoosobowo składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem (art. 46 ust. 1).
 8. Przygotowuje projekt budżetu gminy (art. 52).
 9. Ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 60).


Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo do: (art. 60 ust. 2)

 1. Zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy.
 2. Emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy.
 3. Dokonywania wydatków budżetowych.
 4. Zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.
 5. Dysponowania rezerwami budżetu gminy.
 6. Blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.


Ponadto Burmistrz ma obowiązek:
 1. Ogłaszania uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonywania (art. 61 ust. 2).
 2. Informowania mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych (art. 61 ust. 3).
 3. Przedkładania wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej (art. 90).
 4. Powołania oraz odwołania swoich zastępców (art. 26 a).


Burmistrz ma prawo między innymi do:
 1. Wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej (art. 20 ust. 3).
 2. Upoważniania swoich zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych (art. 39 ust. 2).
 3. Upoważniania zastępców samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem (art. 46 ust. 1).
Data powstania: środa, 27 sie 2003 23:07
Data opublikowania: środa, 27 sie 2003 23:12
Data edycji: poniedziałek, 18 sie 2008 11:32
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 17412 razy
Ilość edycji: 1