BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

KONSULTACJE

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zaprasza do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Na podstawie Uchwały Nr LVII/79/10 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Rucianego-Nidy ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy na rok 2017.Cel konsultacji:

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Miasta i Gminy Rucianego-Nidy.Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Ruciane-Nida, na temat projektu Programu współpracy.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1. Termin rozpoczęcia konsultacji - 14 października 2016 roku.

2. Termin zakończenia konsultacji - 31 października 2016 roku.Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji:

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Gminy Ruciane-Nida i prowadzącymi działalność na terenie Gminy Ruciane-Nida.Forma i miejsce konsultacji:

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 31 października 2016 roku:

  1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4,

12-220 Ruciane-Nida.

  1. elektronicznie na adres e-mail: barbara.rodzim@ruciane-nida.pl

2. Projekt Programu współpracy zamieszczony zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2017″.
4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

  1. przekazane w innej formie niż wymienione w podpunktach a, b punktu 1.

  2. złożone z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,

  3. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pok. nr 8, osoba do kontaktu – Barbara Klimaszewska-Rodzim.

Data powstania: piątek, 14 paź 2016 12:06
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2016 12:07
Data przejścia do archiwum: środa, 2 lis 2016 08:39
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1217 razy