BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Statut Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/260/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 listopada 2016 r.

S T A T U T 
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

§1. Niniejszy statut określa organizację i zasady działania Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie , zwanego dalej Zespołem.

§2. Zespół działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;
4) niniejszego statutu

§3. 1. Zespół jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.
2.Siedzibą Zespołu jest miejscowość Ruciane- Nida.
3.Zespół używa pieczęci podłużnej o treści Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli  12-220 Ruciane- Nida ul. Gałczyńskiego 2
4.Zespół Ekonomicznej Obsługi szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie upoważniony jest  do używania skróconej nazwy „ Z E O Sz i P ’’
5.Zespół swoją działalnością  obejmuje szkoły podstawowe, przedszkole i Zespół Szkół Samorządowych w skład którego wchodzą : gimnazjum i LO prowadzone przez  Miasto i  Gminę Ruciane- Nida.

 ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Zespołu

§4. Zespół jest powołany w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej publicznych szkół podstawowych, przedszkola oraz gimnazjum i LO oraz innych zadań zleconych mu do wykonania przez organ stanowiący i wykonawczy w zakresie spraw oświatowych.

§5.Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. obsługa kadrowo-płacowa, organizacyjno-administracyjna, finansowo-płacowa Zespołu oraz jednostek obsługiwanych, o których mowa w§4. a w szczególności obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu  płac ,realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń pracowników oraz należności podatkowych;
 2. wykonanie zadań z zakresu statystyki , sporządzanie odrębnie dla każdej jednostki sprawozdań finansowych i budżetowych, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac i innych sprawozdań przewidzianych prawem  oraz rozliczanie obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków;
 3. koordynacja spraw organizacyjno- administracyjnych placówek obsługiwanych dla zapewnienia im odpowiednich warunków działania w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania;
 4. rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych;
 5. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach objętych wspólną obsługą ;
 6. archiwizowanie dokumentacji;
 7. opracowywanie projektów zadań rzeczowych, planów dochodowych i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych w zakresie obsługiwanych jednostek przy współpracy z dyrektorami tych jednostek a także nadzorowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach ;
 8. współpraca ze Skarbnikiem Urzędu Miasta i Gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy w części dotyczącej finansowania zadań z zakresu oświaty;

      9.współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonania zadań merytorycznych Zespołu. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych oraz ich zatwierdzenie i realizowanie po           uprzedniej dyspozycji właściwych dyrektorów;

 1. prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
 2. prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników jednostek obsługiwanych i Zespołu;
 3. prowadzenie spraw kadrowo- osobowych wraz z dokumentacją dyrektorów szkół i przedszkola;
 4. prowadzenie bieżącej ewidencji czasu pracy dla celów płacowych;

     14.przygotowywanie dokumentacji  w zakresie wyprawki szkolnej, w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów  kształcenia młodocianych pracowników i ich wypłaty;

 1. koordynacja w zakresie procesu dokształcania kadry pedagogicznej w jednostkach obsługiwanych;
 2. koordynowanie spraw prawno-organizacyjnych jednostek obsługiwanych, w tym
  w szczególności arkuszy organizacyjnych szkół;
 3. przedstawianie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych jednostek obsługiwanych;
 4. nadzór nad spełnianiem obowiązki nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Miasta i Gminy Ruciane- Nida;

     19. nadzorowanie spraw związanych z wykonywaniem  zadań dotyczących Systemu Informacji Oświatowej na zasadach określonych w przepisach;

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Ruciane- Nida z zakresu zadań oświatowych;
 2. prowadzenie księgowości związanej z obsługą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

§6. Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem- Nidzie współdziała z dyrektorami szkół i przedszkola w realizacji następujących zadań:
1. W zakresie organizacji i prowadzenia remontów obiektów oświatowych;
a) planowanie w porozumieniu z dyrektorami placówek remontów;
b) nadzór nad wykonywaniem remontów;
2. w zakresie organizacji i prowadzenia dowozu do szkół:
a) organizowanie i prowadzenie dowozu dzieci do szkół i przedszkola oraz dokonywanie zwrotu przejazdu uczniów na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
b) zawieranie umów z opiekunami i przewoźnikami.
3. w zakresie zaopatrzenia w opał, energię elektryczną i środki czystości:
a) pomoc w zawieraniu umów o dostarczenie energii elektrycznej,energii cieplnej , wody oraz wywóz nieczystości i odpadów,
b) planowanie środków finansowych na pomoce naukowe, środki czystości;
c) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń technicznych:
a) nadzór nad prowadzeniem napraw i konserwacji urządzeńi instalacji technicznych;
b) nadzór nad przeprowadzaniem specjalistycznych napraw i konserwacji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi środkami finansowymi;

 ROZDZIAŁ  III

Zarządzanie Zespołem Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli i jego organizacja

 

§7.1.Zespołem kieruje jednoosobowo Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy.
2. W skład Zespołu wchodzą główny księgowy i stanowiska pracy administracyjno-biurowej.
3.Burmistrz  wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika.
4.Kiewownik działa na podstawie niniejszego statutu  oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza.
5. Kierownika Zespołu w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Zespołu.

§8. Do obowiązków Kierownika Zespołu należy w szczególności:
1. ustalenie wewnętrznej organizacji pracy Zespołu w tym między innymi opracowanie regulaminu organizacyjnego łącznie ze schematem organizacyjnym uzgodnionym z Burmistrzem  oraz określenie obowiązków uprawnień
i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.
2. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników Zespołu;
3. wydawanie zarządzeń i instrukcji regulujących bieżącą działalność Zespołu;
4. ustalenie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Zespołu;
5. zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
6. samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji;
7. współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych.

 

§9. Zespół jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Kierownik Zespołu jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Zespołu i  kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu Pracy.

§10. Pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

ROZDZIAŁ  IV

Zasady gospodarki finansowo-księgowej

 

§11. 1.Zespół jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Ruciane- Nida i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy obejmujący plan wydatków i dochodów na każdy rok budżetowy.
3. Zespół posiada własny rachunek bankowy.
4. Zespół prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdania finansowe.
5. Zespół gospodaruje środkami finansowymi z zastosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych.

 ROZDZIAŁ  V

Postanowienia końcowe

§12.Zmiana postanowień niniejszego statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

Data powstania: wtorek, 17 lip 2018 11:20
Data opublikowania: środa, 18 lip 2018 10:49
Opublikował(a): Mariusz Gbur
Zaakceptował(a): Mariusz Gbur
Artykuł był czytany: 182 razy