BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Ruciane-Nida
Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.
Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Ruciane-Nida ustalona została w ilości 1 osoby.
 
I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie gminy Ruciane-Nida,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
II. Termin składania ofert: od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.
 
III. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie (wzór do pobrania),
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania).
 
IV. Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-NIda, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na terenie gminy Ruciane-Nida”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, pod numerem telefonu: 87 425 44 41.
 
Dodatkowe informacje:
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie i zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:
  a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
  b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
  c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
 2. Szkolenie kończy się egzaminem testowym.
 3. Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.
 4. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 5. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego
 6. Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki (zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.) :
  a)    37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
  b)    20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.
 7. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 cze 2020 11:03
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2020 07:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lip 2020 07:27
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 223 razy