BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. EGZEKUCJI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:

 

 

1. Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności podatkowych, opłat za gospodarowanie odpadami, opłat z tytułu czynszów dzierżawy, czynszów najmu, wieczystego użytkowania, sprzedaży ratalnej, renty planistycznej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na osoby zalegające w spłacie zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochody Gminy.

3. Sporządzanie wniosków o zabezpieczenie hipoteką przymusową zaległości wynikających z zobowiązań wobec Gminy oraz stosowanie wszystkich możliwych środków egzekucyjnych w celu ściągnięcia i zabezpieczenia tych zobowiązań.

4. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.
5. Terminowe rozpatrywanie wniosków o umorzenie, odroczenie, rozłożeń na raty, zaniechanie poboru zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych.

6. Prowadzenie ewidencji podań w sprawach ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożenia na raty.

7. Terminowe załatwianie korespondencji.

8. Przygotowywanie dokumentów do archiwum zakładowego.

9. Współudział w przeprowadzanych kontrolach w toku postępowań podatkowych.

10. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej (wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy publicznej, określenie wartości brutto, określenie równowartości w euro na dzień udzielenia pomocy).

11. Sporządzanie i przekazywanie z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, albo informacji o nie udzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym.

12. Terminowe i rzetelne prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej ulg w spłacie podatków od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych(Rb-27S).

13. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdania kwartalnego Rb-N o stanie należności wybranych aktywów finansowych.

13. Przygotowywanie i aktualizacja informacji dotyczących spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

14. Bieżące prowadzenie rejestru podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie sprzedaży towarów i usług.

15. Wystawienie faktur VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

16. Terminowe sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 oraz przekazywanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego.

17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i Kierownika Referatu Finansowego.

 

 

 

Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 09:45
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 10:02
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 5799 razy