BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ST. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

 

1. Prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustaw: ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo ochrony Środowiska, ustawy o odpadach, ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach, ustawy prawo wodne, ustawy o lasach (dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida stanowiących użytek: lasy).

2. Wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew/krzewów zgodnie z art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.

3. Wymierzanie opłat i kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.

4. Prowadzenie spraw z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska dotyczących ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza ze spalania paliw w kotłach (piecach): Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz Centrum Informacji Turystycznej w Rucianem-Nidzie.

5. Wydawanie opinii odnośnie usuwania drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. Koordynacja prac w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów w myśl art. 82. ust. 1a., koszenie terenów zielonych, nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie oraz inne podmioty gospodarcze.

7. Prowadzenie spraw związanych z nakazem usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

8. Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące ochrony wód i gospodarowania wodami.

9. Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie monitoringu w zakresie ochrony środowiska.

10. Nadzór nad obiektami i urządzeniami komunalnymi z zakresu ochrony środowiska.

11. Opiniowanie Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Programów Ochrony Środowiska.

12. Opiniowanie Planów Ruchu Zakładu Górniczego - wydawanie postanowień.

13. Nadzór nad programami, projektami, analizami z zakresu Ochrony Środowiska.

14. Udział w rozprawach wodno-prawnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Piszu odnośnie wód płynących, inwestycji gminnych i innych.

15. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.

16. Sporządzanie i przesyłanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska.

17. Prowadzenie procedur w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
18. Przeprowadzanie systematycznych kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną oraz prowadzenie postępowań w przypadku naruszania zapisów w wydanych zezwoleniach.
19. Weryfikację składanych przez przedsiębiorców sprawozdań z rzeczywistymi danymi będącymi w posiadaniu stacji zlewnych.
20. Bieżące informowanie pracownika ds. działalności gospodarczej w Referacie Finansowym o wydanych
i cofniętych zezwoleniach, w celu dokonania właściwego wpisu do CEIDG.
21. Prowadzenie Gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Data powstania: środa, 22 gru 2010 14:11
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 14:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 9182 razy