BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ST. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:

 

 

1. Prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustaw: ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo ochrony Środowiska, ustawy o odpadach, ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach, ustawy prawo wodne, ustawy o lasach (dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida stanowiących użytek: lasy),

2. Wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew/krzewów zgodnie z art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

3. Wymierzanie opłat i kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

4. Prowadzenie spraw z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska dotyczących ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza ze spalania paliw w kotłach (piecach): Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz Centrum Informacji Turystycznej w Rucianem-Nidzie,

5. Wydawanie opinii odnośnie usuwania drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

6. Koordynacja prac w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów w myśl art. 82. ust. 1a., koszenie terenów zielonych, nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie oraz inne podmioty gospodarcze,

7. Prowadzenie spraw związanych z nakazem usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

8. Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące ochrony wód i gospodarowania wodami,

9. Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie monitoringu w zakresie ochrony środowiska,

10. Nadzór nad obiektami i urządzeniami komunalnymi z zakresu ochrony środowiska,

11. Opiniowanie Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Programów Ochrony Środowiska,

12. Opiniowanie Planów Ruchu Zakładu Górniczego - wydawanie postanowień,

13. Nadzór nad programami, projektami, analizami z zakresu Ochrony Środowiska,

14. Udział w rozprawach wodno-prawnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Piszu odnośnie wód płynących, inwestycji gminnych i innych,

15. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.

16. Sporządzanie i przesyłanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska.

17. Prowadzenie procedur w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
18. Przeprowadzanie systematycznych kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną oraz prowadzenie postępowań w przypadku naruszania zapisów w wydanych zezwoleniach.
19. Weryfikację składanych przez przedsiębiorców sprawozdań z rzeczywistymi danymi będącymi w posiadaniu stacji zlewnych.
20. Bieżące informowanie pracownika ds. działalności gospodarczej w Referacie Finansowym o wydanych i cofniętych zezwoleniach, w celu dokonania właściwego wpisu do CEIDG.
21. Aktualizowanie wykazu przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną na stronie BIP oraz stronie urzędu.
22. Prowadzenie Gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Data powstania: środa, 22 gru 2010 14:11
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 14:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 8568 razy