BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/71/2011

z dnia: 29 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia stawki opłaty miejscowej na 2012r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, zm. z 2003 r.:Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.:, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007r.: Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz.1218, zm. z 2008r.: Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458, zm. z 2009r.: Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, zm. z 2010 r.: Dz. U. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 106 poz. 675) oraz art.19 pkt 1 lit.b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613, zm. Dz. U. Nr 96, poz.620) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,95 zł pobieranej za pobyt w miejscowościach położonych na terenie Gminy Ruciane - Nida.

§ 2.

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Poboru opłaty dokonuje się bez względu na porę roku

§ 3.

1.Opłatę miejscową pobierają:

a) od osób przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach, obozowiskach turystycznych, polach namiotowych, kwaterach prywatnych ich właściciele, kierownicy tych zakładów bądź pracownicy recepcji jako inkasenci. Pobór opłaty miejscowej nastąpi na podstawie zawartej umowy.

b) Za pobór opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie:

1) w wysokości 10 % sumy zainkasowanych opłat;

2) w wysokości 20% sumy zainkasowanych opłat na polach namiotowych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr LVIII/87/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty miejscowej na 2011 r.

§ 6.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty miejscowej od 1 stycznia 2012 r.

Przewidniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 gru 2011 12:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2012 razy