BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/68/2011

z dnia: 29 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z 2009 r. Nr 215, poz. 1674, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r., Nr 102, poz. 584 Nr 112, poz. 654 r. Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy RucianeNida:

1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części... 0,65 zł

2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej... 17,15 zł

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym... 9,96 zł

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń... 4,32 zł

5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego... 7,36zł

z wyjątkiem:

a) od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży... 5,50 zł

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków gospodarczych... 3,93 zł

6. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

7. od 1 ha gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych.. 4,33 zł

8. od 1 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków... 0,72 zł

9. od 1 m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego... 0,14 zł

z wyjątkiem:

a) od 1 m2 gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane oznaczone symbolem "Bi" oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczone symbolem "Bz"... 0,40 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr LVIII/89/2010 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 gru 2011 12:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2216 razy