BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie: powierzenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze. zm.), art. 19a ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2013 stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/162011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych w piłkę nożna, zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów przez organizację pozarządową KS Fortuna Wygrany Ruciane-Nida postanawiam zamieścić ofertę tej organizacji pozarządowej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
3) na stronie internetowej www.ruciane-nida.pl.
2. Treść ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Formularz uwag do oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.
Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 mieści się w zakresie celów szczegółowych wskazanych w § 2 Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2013.

§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 kwi 2012 13:00
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1919 razy