BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 18 lipca 2012 r.
w sprawie: powołania komisji do likwidacji zdezaktualizowanych pieczątek
Na podstawie art.31 w związku z art.33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję Komisję do przeprowadzania likwidacji pieczątek wyłączonych z użytkowania w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, w następującym składzie :
  1. Zdzisław Stecka - Przewodniczący,
  2. Hanna Kowalska - Członek,
  3. Grzegorz Albin - Członek.


§ 2.
1. Zadaniem komisji, o której mowa w § 1 jest dokonywanie okresowej, co najmniej raz w roku, likwidacji pieczątek wyłączonych z użytkowania w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
2. Likwidacja pieczątek obejmuje wykonanie przez Komisję każdorazowo następujących czynności:
  1. przygotowanie pieczątek do zniszczenia i sporządzenie ich wykazu,
  2. dokonanie fizycznego zniszczenia pieczątek, w szczególności poprzez ich pocięcie,
  3. sporządzenie protokołu z przeprowadzonej likwidacji pieczątek wyłączonych z użytkowania w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida i przekazanie tego protokołu Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 19 lip 2012 11:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1843 razy