BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/09/2008

z dnia: 27 lutego 2008 r.
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Ukta.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§1

1.Przyjąć i zatwierdzić zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Ukta przyjętym Uchwałą Nr XIV/109/2007 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 26 września 2007 r.
2.Zmiany, o których mowa w ust 1, zostały opracowane przy współudziale mieszkańców Ukty i stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Tekst jednolity Planu Odnowy Miejscowości Ukta stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu */.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange*/ rozplakatowano dnia 29 lutego 2008 r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 mar 2008 12:53
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2084 razy