BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/200/2013

z dnia: 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: podziału gminy Ruciane-Nida na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 12 §1, §2, §3, §11 i §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) Rada Miejska, działając na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału gminy na 8 stałych obwodów głosowania.

§ 2

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście i gminie Ruciane-Nida oraz zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Przepisy uchwały mają zastosowanie do wyborów Rady Miejskiej Ruciane-Nida i wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 mar 2013 11:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1844 razy